Locked History Actions

attachment:WSD-test-data.csv of CoDeS

Attachment 'WSD-test-data.csv'

Download

form lemma tag plWordnet sense ID
Stanie stanąć fin:sg:ter:perf 7
tu tu adv 1
twoja twój adj:sg:nom:f:pos 1
mogiła mogiła subst:sg:nom:f 1
" " " "
jako jako prep:nom <<<
graniczny graniczny adj:sg:nom:m3:pos 1
kopiec kopiec subst:sg:nom:m3 2
i i conj <<<
jako jako prep:nom <<<
gród gród subst:sg:nom:m3 1
do do prep:gen <<<
straży straż subst:sg:gen:f 3
i i conj <<<
obrony obrona subst:sg:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Na na prep:acc <<<
to ten adj:sg:acc:n:pos 1
uprzytomnienie uprzytomnić ger:sg:acc:n:perf:aff 1
dusza dusza subst:sg:nom:f 2
pana pan subst:sg:gen:m1 4
Sapiehy Sapieha subst:sg:gen:m1 X
wyszła wyjść praet:sg:f:perf 1
z z prep:gen:nwok <<<
ciała ciało subst:sg:gen:n 3
i i conj <<<
jęła jąć praet:sg:f:perf 1
prosić prosić inf:imperf 1
Boga Bóg subst:sg:acc:m1 1
o o prep:acc <<<
rychłą rychły adj:sg:acc:f:pos 1
śmierć śmierć subst:sg:acc:f 1
" " " "
by by comp X
prędzej prędko adv:com 1
tego ten adj:sg:gen:n:pos 1
szczęścia szczęście subst:sg:gen:n 1
dostąpić dostąpić inf:perf 1
. . interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Poszedł pójść praet:sg:m1:perf 2
potem potem adv 1
do do prep:gen <<<
kuchni kuchnia subst:sg:gen:f 1
" " " "
by by comp X
wylać wylać inf:perf 3
krwawy krwawy adj:sg:acc:m3:pos 3
kubeł kubeł subst:sg:acc:m3 5
" " " "
i i conj <<<
zobaczył zobaczyć praet:sg:m1:perf 4
bladą blady adj:sg:acc:f:pos 1
" " " "
z z prep:inst:nwok <<<
przerażonymi przerażony adj:pl:inst:n:pos 2
oczyma oko subst:pl:inst:n 3
Bylisię Bylisia subst:sg:acc:f x
" " " "
jak jak adv X
brała brać praet:sg:f:imperf 1
się się qub X
do do prep:gen <<<
zapierania zapierać ger:sg:gen:n:imperf:aff 2
skalanych skalać ppas:pl:gen:m3:perf:aff 2
ręczników ręcznik subst:pl:gen:m3 1
" " " "
prześcieradeł prześcieradło subst:pl:gen:n 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
samej sam adj:sg:loc:f:pos 1
rzeczy rzecz subst:sg:loc:f 3
doktór doktór subst:sg:nom:m1 1
jemu on ppron3:sg:dat:m1:ter:akc:npraep X
także także qub X
to to subst:sg:acc:n X
mówił mówić praet:sg:m1:imperf 2
" " " "
ale ale conj <<<
teraz teraz adv 1
co co subst:sg:nom:n X
innego inny adj:sg:gen:n:pos 4
przejęło przejąć praet:sg:n:perf 3
go on ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep X
wzruszeniem wzruszenie subst:sg:inst:n 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Ładowie Łada subst:pl:nom:m1 X
i i conj <<<
Hipolit Hipolit subst:sg:nom:m1 X
Niechcic Niechcic subst:sg:nom:m1 X
mieli mieć praet:pl:m1:imperf X
zostać zostać inf:perf 2
do do prep:gen <<<
rana rano subst:sg:gen:n 1
" " " "
by by comp X
pozałatwiać pozałatwiać inf:perf 1
rzeczy rzecz subst:pl:acc:f 2
" " " "
którymi który adj:pl:inst:f:pos X
państwo państwo subst:pl:nom:m1 5
młodzi młodzi subst:pl:nom:m1 1
nie nie qub X
zdążyli zdążyć praet:pl:m1:perf 1
się się qub X
zająć zająć inf:perf 12
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Jeżeli jeżeli comp X
wyszedł wyjść praet:sg:m1:perf 1
kiedy kiedy adv X
poza poza prep:acc <<<
sztachety sztacheta subst:pl:acc:f 1
ogrodu ogród subst:sg:gen:m3 1
" " " "
to to conj <<<
Bogumił Bogumił subst:sg:nom:m1 X
spotykał spotykać praet:sg:m1:imperf 2
go on ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep X
niebawem niebawem adv 1
przed przed prep:inst:nwok <<<
stelmachem stelmach subst:sg:inst:m1 2
lub lub conj <<<
koło koło prep:gen <<<
kuźni kuźnia subst:sg:gen:f 2
" " " "
a a conj <<<
w w prep:loc:nwok <<<
każdym każdy adj:sg:loc:m3:pos 1
razie raz subst:sg:loc:m3 X
zawsze zawsze adv 2
przy przy prep:loc <<<
wozach wóz subst:pl:loc:m3 2
" " " "
przy przy prep:loc <<<
narzędziach narzędzie subst:pl:loc:n 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Teofil Teofil subst:sg:nom:m1 X
skłamał skłamać praet:sg:m1:perf 1
" " " "
że że comp X
przypomniała przypomnieć praet:sg:f:perf 2
mu on ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep X
się się qub X
scena scena subst:sg:nom:f 1
na na prep:loc <<<
schodach schody subst:pl:loc:n 1
" " " "
i i conj <<<
obrócił obrócić praet:sg:m1:perf 2
się się qub X
na na prep:loc <<<
krześle krzesło subst:sg:loc:n 1
" " " "
aby aby comp X
nie nie qub X
patrzeć patrzeć inf:imperf 1
na na prep:acc <<<
krnąbrną krnąbrny adj:sg:acc:f:pos 2
tasiemkę tasiemka subst:sg:acc:f 1
" " " "
która który adj:sg:nom:f:pos X
gotowa gotowy adj:sg:nom:f:pos 7
była być praet:sg:f:imperf 2
zrobić zrobić inf:perf X
z z prep:gen:nwok <<<
niego on ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:praep X
błazna błazen subst:sg:acc:m1 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Rojek Rojek subst:sg:nom:m1 X
nagle nagle adv:pos 2
odzyskał odzyskać praet:sg:m1:perf X
dar dar subst:sg:acc:m3 3
mowy mowa subst:sg:gen:f 2
" " " "
który który adj:sg:nom:m3:pos X
go on ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep X
opuścił opuścić praet:sg:m3:perf 1
przy przy prep:loc <<<
kolacji kolacja subst:sg:loc:f 1
" " " "
i i conj <<<
bardzo bardzo adv:pos 1
szczegółowo szczegółowo adv:pos 1
opowiedział opowiedzieć praet:sg:m1:perf 1
to to subst:sg:acc:n X
" " " "
co co subst:sg:acc:n X
ksiądz ksiądz subst:sg:nom:m1 1
Grozd Grozd subst:sg:nom:m1 X
podał podać praet:sg:m1:perf 1
do do prep:gen <<<
wiadomości wiadomość subst:sg:gen:f 1
profesorów profesor subst:pl:gen:m1 1
ze z prep:gen:wok <<<
swej swój adj:sg:gen:f:pos 2
przygody przygoda subst:sg:gen:f 1
na na prep:loc <<<
Wysokim wysoki adj:sg:loc:m3:pos 1
Zamku zamek subst:sg:loc:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Teofil Teofil subst:sg:nom:m1 X
widywał widywać praet:sg:m1:imperf 1
go on ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep X
na na prep:loc <<<
korytarzach korytarz subst:pl:loc:m3 1
" " " "
gdy gdy adv X
szedł iść praet:sg:m1:imperf 1
do do prep:gen <<<
ósmej ósmy adj:sg:gen:f:pos 4
klasy klasa subst:sg:gen:f 8
na na prep:acc <<<
godzinę godzina subst:sg:acc:f 2
psychologii psychologia subst:sg:gen:f 3
" " " "
i i conj <<<
kłaniał kłaniać praet:sg:m1:imperf 1
mu on ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep X
się się qub X
z z prep:inst:nwok <<<
zamaszystym zamaszysty adj:sg:inst:n:pos 1
szurganiem szurgać ger:sg:inst:n:imperf:aff X
nogami noga subst:pl:inst:f 4
po po prep:loc <<<
kamiennej kamienny adj:sg:loc:f:pos 1
posadzce posadzka subst:sg:loc:f 1
" " " "
na na prep:acc <<<
co co subst:sg:acc:n X
tamten tamten adj:sg:nom:m1:pos X
odpowiadał odpowiadać praet:sg:m1:imperf 5
nieuchwytnym nieuchwytny adj:sg:inst:n:pos 2
skinieniem skinienie subst:sg:inst:n 1
głowy głowa subst:sg:gen:f 1
i i conj <<<
takim taki adj:sg:inst:n:pos 1
spojrzeniem spojrzenie subst:sg:inst:n 4
" " " "
jakby jakby comp X
Teofil Teofil subst:sg:nom:m1 X
był być praet:sg:m1:imperf 3
przezroczysty przezroczysty adj:sg:nom:m1:pos 1
i i conj <<<
niewidzialny niewidzialny adj:sg:nom:m1:pos 1
na na prep:loc <<<
tle tło subst:sg:loc:n 4
ściany ściana subst:sg:gen:f 1
" " " "
po po prep:loc <<<
której który adj:sg:loc:f:pos X
cwałowała cwałować praet:sg:f:imperf 1
jazda jazda subst:sg:nom:f 1
efebów efeb subst:pl:gen:m1 2
partenońskich partenoński adj:pl:gen:m1:pos X
w w prep:loc:nwok <<<
szeregu szereg subst:sg:loc:m3 1
dużych duży adj:pl:gen:f:pos 1
fotografii fotografia subst:pl:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
poszukiwaniu poszukiwanie subst:sg:loc:n 2
pisuaru pisuar subst:sg:gen:m3 2
rotmistrz rotmistrz subst:sg:nom:m1 1
Sołomin Sołomin subst:sg:nom:m1 X
zabłądził zabłądzić praet:sg:m1:perf 1
wśród wśród prep:gen <<<
nieskończonych nieskończony adj:pl:gen:n:pos 2
kuluarów kuluary subst:pl:gen:n 1
i i conj <<<
długo długo adv:pos 1
wałęsał wałęsać praet:sg:m1:imperf 1
się się qub X
" " " "
na na prep:acc <<<
próżno próżno adv:pos 1
szukając szukać pcon:imperf 2
zgubionej zgubić ppas:sg:gen:f:perf:aff 2
sali sala subst:sg:gen:f 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
I i conj <<<
mimo mimo prep:acc <<<
wszystko wszystko subst:sg:acc:n 1
" " " "
po po prep:loc <<<
nocach noc subst:pl:loc:f 1
" " " "
gdy gdy adv X
pozostawał pozostawać praet:sg:m1:imperf 1
sam sam adj:sg:nom:m1:pos 2
" " " "
tęsknił tęsknić praet:sg:m1:imperf 1
potajemnie potajemnie adv:pos 1
do do prep:gen <<<
dawnych dawny adj:pl:gen:f:pos 5
rozmów rozmowa subst:pl:gen:f 1
z z prep:inst:nwok <<<
Czen Czen subst:sg:inst:f X
" " " "
do do prep:gen <<<
jasnych jasny adj:pl:gen:n:pos 4
" " " "
dowierzających dowierzać pact:pl:gen:n:imperf:aff 1
oczu oko subst:pl:gen:n 3
" " " "
do do prep:gen <<<
miękkiej miękki adj:sg:gen:f:pos 6
egzaltacji egzaltacja subst:sg:gen:f 1
jej on ppron3:sg:gen:f:ter:akc:npraep X
głosu głos subst:sg:gen:m3 5
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Ludzieee człowiek subst:pl:nom:m1 1
! ! interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
- - interp <<<
jęczała jęczeć praet:sg:f:imperf 3
" " " "
ręce ręka subst:pl:acc:f 1
załamując załamywać pcon:imperf 2
na na prep:loc <<<
brzuchu brzuch subst:sg:loc:m3 1
" " " "
tęga tęgi adj:sg:nom:f:pos 1
" " " "
piersista piersisty adj:sg:nom:f:pos 2
dziewka dziewka subst:sg:nom:f 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Kłaniali kłaniać praet:pl:m1:imperf 1
się się qub X
znowu znowu adv 1
" " " "
tym ten adj:sg:inst:m3:pos 1
samym sam adj:sg:inst:m3:pos 1
ciężkim ciężki adj:sg:inst:m3:pos 15
pokotem pokot subst:sg:inst:m3 1
głów głowa subst:pl:gen:f 1
długowłosych długowłosy adj:pl:gen:f:pos 1
i i conj <<<
zgarbionych zgarbiony adj:pl:gen:m3:pos 1
grzbietów grzbiet subst:pl:gen:m3 3
; ; interp <<<
cisnęli cisnąć praet:pl:m1:imperf 1
się się qub X
ku ku prep:dat <<<
wyjściu wyjście subst:sg:dat:n 22
" " " "
jeden jeden adj:sg:nom:m1:pos X
po po prep:loc <<<
drugim drugi adj:sg:loc:m1:pos 5
" " " "
w w prep:loc:nwok <<<
milczeniu milczenie subst:sg:loc:n 2
pełnym pełny adj:sg:loc:n:pos 3
niepokoju niepokój subst:sg:gen:m3 1
i i conj <<<
frasunku frasunek subst:sg:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Już już qub X
wczoraj wczoraj adv 1
zauważył zauważyć praet:sg:m1:perf 1
" " " "
że że comp X
parobcy parobek subst:pl:nom:m1 1
porywali porywać praet:pl:m1:imperf 1
łapczywie łapczywie adv:pos 2
kawałki kawałek subst:pl:acc:m3 2
mięsa mięso subst:sg:gen:n 2
" " " "
więc więc conj <<<
miał mieć praet:sg:m1:imperf 4
wielką wielki adj:sg:acc:f:pos 1
ochotę ochota subst:sg:acc:f 1
to to subst:sg:acc:n X
samo sam adj:sg:acc:n:pos X
robić robić inf:imperf 1
: : interp <<<
- - interp <<<
No no qub X
weź wziąć impt:sg:sec:perf 18
sobie siebie siebie:dat X
- - interp <<<
zachęciła zachęcić praet:sg:f:perf 1
go on ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep X
jedna jeden adj:sg:nom:f:pos 3
z z prep:gen:nwok <<<
dziewcząt dziewczę subst:pl:gen:n 1
widząc widzieć pcon:imperf 2
jego on ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep X
odruch odruch subst:sg:acc:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Co co prep:acc <<<
pewien pewien adj:sg:acc:m3:pos 1
czas czas subst:sg:acc:m3 1
panny panna subst:pl:nom:f 1
wymyślały wymyślać praet:pl:f:imperf 1
takie taki adj:pl:acc:n:pos 1
wieloznaczne wieloznaczny adj:pl:acc:n:pos 2
słowa słowo subst:pl:acc:n 1
i i conj <<<
ruchy ruch subst:pl:acc:m3 2
wzbudzające wzbudzać pact:pl:acc:m3:imperf:aff 1
śmiech śmiech subst:sg:acc:m3 2
i i conj <<<
mające mieć pact:pl:acc:m3:imperf:aff 4
na na prep:loc <<<
celu cel subst:sg:loc:m3 2
skrócenie skrócić ger:sg:acc:n:perf:aff 1
skomplikowanych skomplikowany adj:pl:gen:n:pos 1
określeń określenie subst:pl:gen:n 5
: : interp <<<
"""" """" interp <<<
jesteś być fin:sg:sec:imperf 2
pan pan subst:sg:nom:m1 4
ciężkomyślący ciężkomyślący adj:sg:nom:m1:pos X
"""" """" interp <<<
- - interp <<<
w w prep:loc:nwok <<<
odniesieniu odniesienie subst:sg:loc:n 6
do do prep:gen <<<
Janika Janik subst:sg:gen:m1 X
" " " "
lub lub c X
: : interp <<<
"""" """" interp <<<
jesteś być fin:sg:sec:imperf 2
pan pan subst:sg:nom:m1 4
nieprzytomny nieprzytomny adj:sg:nom:m1:pos 1
"""" """" interp <<<
- - interp <<<
w w prep:loc:nwok <<<
odniesieniu odniesienie subst:sg:loc:n 6
do do prep:gen <<<
Kantary Kantara subst:sg:gen:m1 X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Boryczko Boryczko subst:sg:nom:m1 X
rozejrzał rozejrzeć praet:sg:m1:perf 1
się się qub X
szybko szybko adv:pos 3
po po prep:loc <<<
rewirze rewir subst:sg:loc:m3 1
- - interp <<<
z z prep:inst:nwok <<<
zadowoleniem zadowolenie subst:sg:inst:n 2
stwierdził stwierdzić praet:sg:m1:perf 2
" " " "
że że comp X
wśród wśród prep:gen <<<
kilkunastu kilkanaście num:pl:gen:f:congr X
par para subst:pl:gen:f 2
oczu oko subst:pl:gen:n 1
zwróconych zwrócić ppas:pl:gen:n:perf:aff 2
w w prep:acc:nwok <<<
jego on ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep X
stronę strona subst:sg:acc:f 3
nie nie qub X
było być praet:sg:n:imperf 1
tych ten adj:pl:gen:n:pos 1
niebieskich niebieski adj:pl:gen:n:pos 1
- - interp <<<
dyskretnie dyskretnie adv:pos 2
skryły skryć praet:pl:n:perf 1
się się qub X
za za prep:inst <<<
teczką teczka subst:sg:inst:f 2
tygodnika tygodnik subst:sg:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Roman Roman subst:sg:nom:m1 X
klęczał klęczeć praet:sg:m1:imperf 1
na na prep:loc <<<
posadzce posadzka subst:sg:loc:f 2
i i c X
szukał szukać praet:sg:m1:imperf 2
pieniędzy pieniądz subst:pl:gen:m3 1
" " " "
które który adj:pl:nom:m3:pos X
mu on ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep X
podczas podczas prep:gen <<<
inkasowania inkasować ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
wypadły wypaść praet:pl:m3:perf 3
z z prep:gen:nwok <<<
ręki ręka subst:sg:gen:f 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Wyżłobione wyżłobić ppas:pl:nom:m3:perf:aff 1
ostrym ostry adj:sg:inst:n:pos 10
narzędziem narzędzie subst:sg:inst:n 1
; ; interp <<<
zapewne zapewne qub X
końcem koniec subst:sg:inst:m3 1
noża nóż subst:sg:gen:m3 1
" " " "
i i c X
napuszczone napuścić ppas:pl:nom:m3:perf:aff X
czarną czarny adj:sg:inst:f:pos 2
farbą farba subst:sg:inst:f 1
" " " "
jeszcze jeszcze qub X
doskonale doskonale adv:pos 5
widoczną widoczny adj:sg:inst:f:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Panna panna subst:sg:nom:f 2
Wanda Wanda subst:sg:nom:f X
otwarła otworzyć praet:sg:f:perf 2
dość dość qub X
szeroko szeroko adv:pos 2
fiołkowe fiołkowy adj:pl:acc:n:pos 1
oczy oko subst:pl:acc:n 1
i i c X
cicho cicho adv:pos 1
westchnąwszy westchnąć pant:perf 1
spojrzała spojrzeć praet:sg:f:perf 1
w w prep:acc:nwok <<<
ten adj:sg:acc:f:pos 1
stronę strona subst:sg:acc:f 3
" " " "
"""" """" interp <<<
skąd skąd adv X
pierwsze pierwszy adj:pl:nom:f:pos 3
gwiazdy gwiazda subst:pl:nom:f 1
na na prep:loc <<<
niebie niebo subst:sg:loc:n 1
zaświecą zaświecić fin:pl:ter:perf 1
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Miłość miłość subst:sg:nom:f 2
i i c X
entuzjazm entuzjazm subst:sg:nom:m3 1
" " " "
dwa dwa num:pl:nom:n:congr X
ziarna ziarno subst:pl:nom:n 2
cudowne cudowny adj:pl:nom:n:pos 7
wyhodowane wyhodować ppas:pl:nom:n:perf:aff 1
w w prep:loc:nwok <<<
moskiewskiej moskiewski adj:sg:loc:f:pos 1
niewoli niewola subst:sg:loc:f 1
" " " "
czekają czekać fin:pl:ter:imperf 4
na na prep:acc <<<
chwilę chwila subst:sg:acc:f 1
siewu siew subst:sg:gen:m3 1
w w prep:acc:nwok <<<
wyhodowane wyhodować ppas:pl:acc:f:perf:aff 1
" " " "
lecz lecz c X
bezduszne bezduszny adj:pl:acc:f:pos 5
skiby skiba subst:pl:acc:f 2
Galicji Galicja subst:sg:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Po po prep:acc <<<
trzecie trzeci adj:sg:acc:n:pos 3
cesarz cesarz subst:sg:nom:m1 1
zgromadzi zgromadzić fin:sg:ter:perf 1
Niemce Niemiec depr:pl:acc:m2 1
" " " "
Czechy Czech depr:pl:acc:m2 1
" " " "
Bawary Bawar depr:pl:acc:m2 4
" " " "
Lutyki Lutyk depr:pl:acc:m2 X
" " " "
podszczuje podszczuć fin:sg:ter:perf X
dalekie daleki adj:pl:acc:m2:pos 4
kijowskie kijowski adj:pl:acc:m2:pos 1
Waragi Warag depr:pl:acc:m2 X
- - interp <<<
i i c X
sam sam adj:sg:nom:m1:pos 2
na na prep:loc <<<
czele czoło subst:sg:loc:n 1
szyków szyk subst:pl:gen:m3 2
wyruszy wyruszyć fin:sg:ter:perf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Lecz lecz c X
gdy gdy adv X
Dunin Dunin subst:sg:nom:m1 X
zapędził zapędzić praet:sg:m1:perf 1
się się qub X
poza poza prep:acc <<<
Żarnowieckie Żarnowiecki adj:sg:acc:n:pos 2
Jezioro Jezioro subst:sg:acc:n 2
" " " "
nieprzyjaciel nieprzyjaciel subst:sg:nom:m1 3
ściągał ściągać praet:sg:m1:imperf 4
tajemnie tajemnie adv:pos 1
wszystkie wszystek adj:pl:acc:f:pos 1
swoje swój adj:pl:acc:f:pos 2
załogi załoga subst:pl:acc:f 4
" " " "
sprowadzał sprowadzać praet:sg:m1:imperf 7
od od prep:gen:nwok <<<
strony strona subst:sg:gen:f 3
Śląska Śląsk subst:sg:gen:m3 2
nowe nowy adj:pl:acc:m3:pos 8
zaciągi zaciąg subst:pl:acc:m3 1
" " " "
zganiał zganiać praet:sg:m1:imperf 1
do do prep:gen <<<
swego swój adj:sg:gen:m3:pos 2
obozu obóz subst:sg:gen:m3 5
wszystkich wszystek adj:pl:acc:m1:pos 1
podległych podległy adj:pl:acc:m1:pos 2
mu on ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep X
jeszcze jeszcze qub X
rolników rolnik subst:pl:acc:m1 1
i i c X
rybaków rybak subst:pl:acc:m1 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zabijał zabijać praet:sg:m3:imperf 1
czajki czajka subst:pl:acc:f 1
" " " "
rybitwy rybitwa subst:pl:acc:f 1
" " " "
nury nur subst:pl:acc:m2 1
" " " "
burzyki burzyk subst:pl:acc:m2 1
" " " "
kormorany kormoran subst:pl:acc:m2 1
" " " "
kuligi kulig subst:pl:acc:m2 X
i i c X
perkozy perkoz subst:pl:acc:m2 1
- - interp <<<
strącał strącać praet:sg:m3:imperf 2
z z prep:gen:nwok <<<
niebios niebiosa subst:pl:gen:n 1
dzikie dziki adj:pl:acc:f:pos 2
gęsi gęś subst:pl:acc:f 1
" " " "
kaczki kaczka subst:pl:acc:f 1
i i c X
piękne piękny adj:pl:acc:m2:pos 2
kiełpie kiełp subst:pl:acc:m2 X
" " " "
wolne wolny adj:pl:acc:m2:pos 9
łabędzie łabędź subst:pl:acc:m2 1
" " " "
gdy gdy adv X
w w prep:acc:nwok <<<
południowe południowy adj:pl:acc:f:pos 2
krainy kraina subst:pl:acc:f 3
z z prep:gen:nwok <<<
krain kraina subst:pl:gen:f 3
północy północ subst:sg:gen:f 1
leciały lecieć praet:pl:m2:imperf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Kąśliwe kąśliwy adj:pl:nom:f:pos 2
maksymy maksyma subst:pl:nom:f 1
" " " "
sentencje sentencja subst:pl:nom:f 1
" " " "
aforyzmy aforyzm subst:pl:nom:m3 1
być fin:pl:ter:imperf 3
takim taki adj:sg:inst:n:pos 1
właśnie właśnie qub X
zabójczym zabójczy adj:sg:inst:n:pos 2
zwierciadłem zwierciadło subst:sg:inst:n 5
podsuniętym podsunąć ppas:sg:inst:n:perf:aff 4
ludzkości ludzkość subst:sg:dat:f 1
: : interp <<<
patrzcie patrzeć impt:pl:sec:imperf 3
" " " "
jak jak adv:pos X
wyglądacie wyglądać fin:pl:sec:imperf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Ja ja ppron12:sg:nom:m1:pri X
nie nie qub X
cierpię cierpieć fin:sg:pri:imperf 1
na na prep:acc <<<
depresję depresja subst:sg:acc:f 1
" " " "
ja ja ppron12:sg:nom:m1:pri X
cierpię cierpieć fin:sg:pri:imperf 1
na na prep:acc <<<
rozpacz rozpacz subst:sg:acc:f 1
" " " "
bo bo comp comp
nie nie qub X
mogę móc fin:sg:pri:imperf 1
robić robić inf:imperf 1
tego to subst:sg:gen:n X
" " " "
co co subst:sg:acc:n X
chcę chcieć fin:sg:pri:imperf 1
" " " "
bo bo comp comp
muszę musieć fin:sg:pri:imperf 1
w w prep:acc:nwok <<<
idiotyczny idiotyczny adj:sg:acc:m3:pos 1
sposób sposób subst:sg:acc:m3 2
zarabiać zarabiać inf:imperf 3
pieniądze pieniądz subst:pl:acc:m3 2
( ( interp <<<
w w prep:loc:nwok <<<
dodatku dodatek subst:sg:loc:m3 2
śmiesznie śmiesznie adv:pos 2
małe mały adj:pl:acc:m3:pos 4
) ) interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Udzielają udzielać fin:pl:ter:imperf 1
przestrogi przestroga subst:sg:gen:f 1
" " " "
nie nie qub X
szczędzą szczędzić fin:pl:ter:imperf 1
cennych cenny adj:pl:gen:f:pos 2
rad rada subst:pl:gen:f 2
" " " "
pokazują pokazywać fin:pl:ter:imperf 2
jak jak adv:pos X
doskonalić doskonalić inf:imperf 1
instynkt instynkt subst:sg:acc:m3 1
samozachowawczy samozachowawczy adj:sg:acc:m3:pos 1
" " " "
jak jak adv:pos X
w w prep:loc:nwok <<<
najtrudniejszych trudny adj:pl:loc:n:sup 5
warunkach warunki subst:pl:loc:n 1
przetrwać przetrwać inf:perf 1
bez bez prep:gen:nwok <<<
uczucia uczucie subst:sg:gen:n 5
odrazy odraza subst:sg:gen:f 1
do do prep:gen <<<
siebie siebie siebie:gen X
i i c X
innych inny adj:pl:gen:m1:pos 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Kanon kanon subst:sg:nom:m3 4
objawia objawiać fin:sg:ter:imperf X
się się qub X
także także qub X
poprzez poprzez prep:acc:nwok <<<
pisarską pisarski adj:sg:acc:f:pos 1
świadomość świadomość subst:sg:acc:f 1
" " " "
która który adj:sg:nom:f:pos X
sprawia sprawiać fin:sg:ter:imperf 1
" " " "
że że comp comp
w w prep:loc:nwok <<<
danym dany adj:sg:loc:m3:pos 1
okresie okres subst:sg:loc:m3 4
jedni jeden adj:pl:nom:m1:pos 3
twórcy twórca subst:pl:nom:m1 1
zyskują zyskiwać fin:pl:ter:imperf X
status status subst:sg:acc:m3 3
klasyków klasyk subst:pl:gen:m1 2
" " " "
inni inny adj:pl:nom:m1:pos 2
zaś zaś c X
- - interp <<<
stają stawać fin:pl:ter:imperf 1
się się qub X
przeciwnikami przeciwnik subst:pl:inst:m1 1
" " " "
których który adj:pl:gen:m1:pos X
poetykę poetyka subst:sg:acc:f 1
" " " "
styl styl subst:sg:acc:m3 3
" " " "
a a c X
czasem czas subst:sg:inst:m3 1
manierę maniera subst:sg:acc:f 2
młodsze młody adj:sg:nom:n:com 2
pokolenie pokolenie subst:sg:nom:n 1
stara starać fin:sg:ter:imperf 1
się się qub X
przezwyciężyć przezwyciężyć inf:perf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Przodek przodek subst:sg:nom:m1 1
ten ten adj:sg:nom:m1:pos 1
jest być fin:sg:ter:imperf 3
różny różny adj:sg:nom:m1:pos 1
w w prep:loc:nwok <<<
osiągniętym osiągnąć ppas:sg:loc:m3:perf:aff 2
wyglądzie wygląd subst:sg:loc:m3 2
artystycznym artystyczny adj:sg:loc:m3:pos 1
" " " "
ponieważ ponieważ comp comp
nie nie qub X
posiada posiadać fin:sg:ter:imperf 1
takiego taki adj:sg:gen:m3:pos 1
nadmiaru nadmiar subst:sg:gen:m3 1
dygresji dygresja subst:pl:gen:f 1
" " " "
jest być fin:sg:ter:imperf 3
natomiast natomiast c X
podobny podobny adj:sg:nom:m1:pos 1
przez przez prep:acc:nwok <<<
funkcję funkcja subst:sg:acc:f 2
pełnioną pełnić ppas:sg:acc:f:imperf:aff 1
w w prep:loc:nwok <<<
obrębie obręb subst:sg:loc:m3 1
epoki epoka subst:sg:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Takie taki adj:pl:acc:m3:pos 1
wszakże wszakże c X
" " " "
w w prep:acc:nwok <<<
jakie jaki adj:pl:acc:m3:pos 1
lud lud subst:sg:nom:m3 3
skłonny skłonny adj:sg:nom:m3:pos 3
jest być fin:sg:ter:imperf 3
natychmiast natychmiast adv 1
uwierzyć uwierzyć inf:perf 4
i i c X
w w prep:acc:nwok <<<
jego on ppron3:sg:gen:m3:ter:akc:npraep X
imię imię subst:sg:acc:n X
działać działać inf:imperf 2
: : interp <<<
' ' interp <<<
Będzie być bedzie:sg:ter:imperf 1
cud cud subst:sg:nom:m3 2
" " " "
będzie być bedzie:sg:ter:imperf 1
ciąć ciąć inf:imperf 1
' ' interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Widocznie widocznie qub X
z z prep:inst:nwok <<<
nauką nauka subst:sg:inst:f 4
mu on ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep X
nie nie qub X
szło iść praet:sg:n:imperf X
" " " "
bo bo comp comp
nie nie qub X
zauważył zauważyć praet:sg:m1:perf 1
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
go on ppron3:sg:gen:m1:ter:nakc:npraep X
w w prep:loc:nwok <<<
wyższych wysoki adj:pl:loc:f:com X
klasach klasa subst:pl:loc:f 6
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Na na prep:acc <<<
wiosnę wiosna subst:sg:acc:f 1
1945 1945 adj:sg:gen:m3:pos X
roku rok subst:sg:gen:m3 2
układał układać praet:sg:m1:imperf 4
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
w w prep:loc:nwok <<<
Krakowie Kraków subst:sg:loc:m3 1
antologię antologia subst:sg:acc:f 1
poezji poezja subst:sg:gen:f 2
angielskiej angielski adj:sg:gen:f:pos 3
i i c X
amerykańskiej amerykański adj:sg:gen:f:pos 3
" " " "
zbierając zbierać pcon:imperf 1
rozproszone rozproszyć ppas:pl:acc:m3:perf:aff 1
przekłady przekład subst:pl:acc:m3 1
różnych różny adj:pl:gen:m1:pos 2
autorów autor subst:pl:gen:m1 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Trzeba trzeba pred 2
było być praet:sg:n:imperf 3
ćwierć ćwierć num:pl:gen:m3:congr 1
wieku wiek subst:sg:gen:m3 1
" " " "
aby aby comp comp
sterroryzowani sterroryzować ppas:pl:nom:m1:perf:aff 1
" " " "
przytłoczeni przytłoczyć ppas:pl:nom:m1:perf:aff 1
pamięcią pamięć subst:sg:inst:f 2
o o prep:loc <<<
przelanej przelać ppas:sg:loc:f:perf:aff 1
krwi krew subst:sg:loc:f 1
mieszkańcy mieszkaniec subst:pl:nom:m1 1
mojego mój adj:sg:gen:n:pos 1
miasta miasto subst:sg:gen:n 1
przypomnieli przypomnieć praet:pl:m1:perf 2
sobie siebie siebie:dat X
- - interp <<<
tak tak adv:pos X
naprawdę naprawdę qub 1
" " " "
otwarcie otwarcie adv:pos 11
i i c X
w w prep:loc:nwok <<<
masowej masowy adj:sg:loc:f:pos 2
skali skala subst:sg:loc:f 1
- - interp <<<
co co subst:sg:acc:n X
znaczy znaczyć fin:sg:ter:imperf 1
ludzka ludzki adj:sg:nom:f:pos 1
wolność wolność subst:sg:nom:f 3
i i c X
ludzka ludzki adj:sg:nom:f:pos 1
godność godność subst:sg:nom:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Szczegóły szczegół subst:pl:nom:m3 1
" " " "
pogłębiające pogłębiać pact:pl:nom:m3:imperf:aff 2
również również qub X
naszą nasz adj:sg:acc:f:pos 1
wiedzę wiedza subst:sg:acc:f 2
o o prep:loc <<<
wojnie wojna subst:sg:loc:f 1
polsko polski adja 1
- - interp <<<
bolszewickiej bolszewicki adj:sg:loc:f:pos 1
1920 1920 adj:sg:gen:m3:pos X
roku rok subst:sg:gen:m3 2
" " " "
być fin:pl:ter:imperf 4
niewątpliwie niewątpliwie adv:pos 1
atutem atut subst:sg:inst:m3 1
całej cały adj:sg:gen:f:pos 8
części część subst:sg:gen:f 1
wspomnień wspomnienie subst:pl:gen:n 5
objętych objąć ppas:pl:gen:n:perf:aff 7
tytułem tytuł subst:sg:inst:m3 3
"""" """" interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
służbie służba subst:sg:loc:f 3
Rzeczypospolitej Rzeczpospolita subst:sg:dat:f 2
"""" """" interp <<<
" " " "
a a c X
dopełnionych dopełnić ppas:pl:gen:n:perf:aff 2
materiałami materiał subst:pl:inst:m3 2
z z prep:gen:nwok <<<
Aneksu aneks subst:sg:gen:m3 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Analizując analizować pcon:imperf 2
temat temat subst:sg:acc:m3 1
" " " "
uświadomił uświadomić praet:sg:m1:perf 1
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
sobie siebie siebie:dat X
" " " "
jak jak adv:pos X
ważny ważny adj:sg:nom:m3:pos 5
jest być fin:sg:ter:imperf 3
on on ppron3:sg:nom:m3:ter:akc:npraep X
dla dla prep:gen <<<
wielu wiele num:pl:gen:m1:congr 3
mężczyzn mężczyzna subst:pl:gen:m1 1
interp <<<
duchownych duchowny adj:pl:gen:m1:pos 2
i i c X
świeckich świecki adj:pl:gen:m1:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Ale ale c X
teza teza subst:sg:nom:f 5
" " " "
że że comp comp
istnieje istnieć fin:sg:ter:imperf 1
ego ego subst:sg:nom:n 1
( ( interp <<<
Ja ja subst:sg:nom:n 2
" " " "
niekonscjentywne niekonscjentywny adj:sg:nom:n:pos X
) ) interp <<<
" " " "
wydaje wydawać fin:sg:ter:imperf 2
się się qub X
absurdalna absurdalny adj:sg:nom:f:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Jeśli jeśli comp comp
dostaje dostawać fin:sg:ter:imperf 3
się się qub X
niektórym niektóry adj:pl:dat:m1:pos 1
ludziom człowiek subst:pl:dat:m1 X
Kościoła kościół subst:sg:gen:m3 1
za za prep:acc <<<
nierozumienie rozumieć ger:sg:acc:n:imperf:neg 3
świata świat subst:sg:gen:m3 1
" " " "
to to c X
dostaje dostawać fin:sg:ter:imperf 8
się się qub X
również również qub X
"""" """" interp <<<
światu świat subst:sg:dat:m3 1
"""" """" interp <<<
za za prep:acc <<<
nierozumienie rozumieć ger:sg:acc:n:imperf:neg 3
Kościoła kościół subst:sg:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Związek Związek subst:sg:nom:m3 1
Sowiecki Sowiecki adj:sg:nom:m3:pos 1
i i c X
jego on ppron3:sg:gen:m3:ter:akc:npraep X
satelici satelita subst:pl:nom:m1 5
to to pred X
było być praet:sg:n:imperf 4
rosyjskie rosyjski adj:sg:nom:n:pos 1
imperium imperium subst:sg:nom:n 1
kolonialne kolonialny adj:sg:nom:n:pos 2
" " " "
tylko tylko c X
nie nie c X
zamorskie zamorski adj:sg:nom:n:pos 1
" " " "
ale ale c X
lądowe lądowy adj:sg:nom:n:pos 4
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zapoczątkowana zapoczątkować ppas:sg:nom:f:perf:aff 1
zostaje zostawać fin:sg:ter:imperf 1
" " " "
ciągnąca ciągnąć pact:sg:nom:f:imperf:aff 6
się się qub X
przez przez prep:acc:nwok <<<
następne następny adj:pl:acc:n:pos 1
stulecia stulecie subst:pl:acc:n 1
" " " "
fatalna fatalny adj:sg:nom:f:pos 1
tradycja tradycja subst:sg:nom:f 1
mieszania mieszać ger:sg:gen:n:imperf:aff 2
się się qub X
Rosji Rosja subst:sg:gen:f 1
w w prep:acc:nwok <<<
wewnętrzne wewnętrzny adj:pl:acc:f:pos 4
sprawy sprawa subst:pl:acc:f 1
polskie polski adj:pl:acc:f:pos 1
" " " "
terroru terror subst:sg:gen:m3 1
" " " "
skłócania skłócać ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
bądź bądź c X
przekupstwa przekupstwo subst:sg:gen:n 1
" " " "
a a c X
przede przed prep:inst:wok <<<
wszystkim wszystko subst:sg:inst:n 1
osłabiania osłabiać ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
państwa państwo subst:sg:gen:n 1
polskiego polski adj:sg:gen:n:pos 1
" " " "
likwidacji likwidacja subst:sg:gen:f 1
" " " "
a a c X
przynajmniej przynajmniej qub X
ograniczania ograniczać ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
tych ten adj:pl:gen:f:pos 1
sił siła subst:pl:gen:f 2
społecznych społeczny adj:pl:gen:f:pos 1
" " " "
które który adj:pl:nom:f:pos X
mogły móc praet:pl:f:imperf 1
by by qub X
przeforsować przeforsować inf:perf 1
ratujące ratować pact:pl:acc:f:imperf:aff 5
to ten adj:sg:acc:n:pos 1
państwo państwo subst:sg:acc:n 1
reformy reforma subst:pl:acc:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Natomiast natomiast c X
jego on ppron3:sg:gen:m3:ter:akc:npraep X
tezy teza subst:pl:nom:f 5
gospodarcze gospodarczy adj:pl:nom:f:pos 4
" " " "
że że comp comp
żaden żaden adj:sg:nom:m3:pos 1
rynek rynek subst:sg:nom:m3 2
" " " "
tylko tylko c X
trzeba trzeba pred 1
stworzyć stworzyć inf:perf 1
totalizm totalizm subst:sg:acc:m3 1
gospodarczy gospodarczy adj:sg:acc:m3:pos 4
" " " "
wziąć wziąć inf:perf 3
wszystkich wszyscy subst:pl:acc:m1 X
za za prep:acc <<<
mordę morda subst:sg:acc:f 1
i i c X
produkować produkować inf:imperf 1
- - interp <<<
chyba chyba qub X
niesłuszne niesłuszny adj:pl:nom:f:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Ale ale c X
jest być fin:sg:ter:imperf 4
to to pred X
człowiek człowiek subst:sg:nom:m1 2
z z prep:gen:nwok <<<
wielkiej wielki adj:sg:gen:f:pos 4
rodziny rodzina subst:sg:gen:f 3
" " " "
interesujący interesujący adj:sg:nom:m1:pos 1
" " " "
zabawny zabawny adj:sg:nom:m1:pos 2
" " " "
ma mieć fin:sg:ter:imperf 4
już już qub X
po po prep:loc <<<
osiemdziesiątce osiemdziesiątka subst:sg:loc:f 3
grubo grubo adv:pos 1
i i c X
. . interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
ja ja ppron12:sg:nom:m1:pri X
go on ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep X
lubię lubić fin:sg:pri:imperf 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Otóż otóż qub X
nauki nauka subst:pl:nom:f 1
ścisłe ścisły adj:pl:nom:f:pos 2
czy czy c X
przyrodnicze przyrodniczy adj:pl:nom:f:pos 1
bardziej bardzo adv:com 1
serio serio adv 1
stawiają stawiać fin:pl:ter:imperf 1
pytanie pytanie subst:sg:acc:n 4
o o prep:acc <<<
granice granica subst:pl:acc:f 3
porządków porządek subst:pl:gen:m3 6
wiedzy wiedza subst:sg:gen:f 1
i i c X
wiary wiara subst:sg:gen:f 2
" " " "
więc więc c X
ludzie człowiek subst:pl:nom:m1 1
z z prep:inst:nwok <<<
nimi on ppron3:pl:inst:f:ter:akc:praep X
związani związany adj:pl:nom:m1:pos 2
stają stawać fin:pl:ter:imperf X
wobec wobec prep:gen <<<
szczególnej szczególny adj:sg:gen:f:pos 1
potrzeby potrzeba subst:sg:gen:f 1
znalezienia znaleźć ger:sg:gen:n:perf:aff 5
odpowiedzi odpowiedź subst:pl:gen:f 1
na na prep:acc <<<
pytania pytanie subst:pl:acc:n 4
fundamentalne fundamentalny adj:pl:acc:n:pos 1
. . interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Albowiem albowiem comp comp
interp <<<
choć choć comp comp
nie nie qub X
w w prep:loc:nwok <<<
pełni pełnia subst:sg:loc:f 1
w w prep:loc:nwok <<<
polskim polski adj:sg:loc:m3:pos 1
mundurze mundur subst:sg:loc:m3 1
interp <<<
walczy walczyć fin:sg:ter:imperf 4
z z prep:inst:nwok <<<
bronią broń subst:sg:inst:f 1
w w prep:loc:nwok <<<
ręku ręka subst:pl:loc:f 3
przeciw przeciw prep:dat <<<
śmiertelnemu śmiertelny adj:sg:dat:m1:pos 3
wrogowi wróg subst:sg:dat:m1 3
Polski Polska subst:sg:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Podatki podatek subst:pl:nom:m3 1
bowiem bowiem comp comp
- - interp <<<
i i qub X
to to qub X
nie nie c X
tylko tylko c X
w w prep:loc:nwok <<<
Polsce Polska subst:sg:loc:f 1
" " " "
ale ale c X
na na prep:loc <<<
całym cały adj:sg:loc:m3:pos 8
świecie świat subst:sg:loc:m3 5
- - interp <<<
być fin:pl:ter:imperf 4
sprawą sprawa subst:sg:inst:f 1
polityczną polityczny adj:sg:inst:f:pos 2
" " " "
być być inf:imperf X
może móc fin:sg:ter:imperf 2
jedną jeden adj:sg:inst:f:pos 1
z z prep:gen:nwok <<<
najpoważniejszych poważny adj:pl:gen:f:sup 6
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zawsze zawsze adv 2
wolał woleć praet:sg:m1:imperf 1
siedzieć siedzieć inf:imperf 2
za za prep:inst <<<
plecami plecy subst:pl:inst:n 1
kogoś ktoś subst:sg:gen:m1 2
innego inny adj:sg:gen:m1:pos 4
pozwalając pozwalać pcon:imperf 1
mu on ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep X
łaskawie łaskawie adv:pos 3
martwić martwić inf:imperf 1
się się qub X
o o prep:acc <<<
nawigację nawigacja subst:sg:acc:f 1
" " " "
uwzględnianie uwzględniać ger:sg:acc:n:imperf:aff 1
warunków warunki subst:pl:gen:n 1
atmosferycznych atmosferyczny adj:pl:gen:n:pos 1
" " " "
odnajdywanie odnajdywać ger:sg:acc:n:imperf:aff 2
samolotów samolot subst:pl:gen:m3 1
- - interp <<<
cystern cysterna subst:pl:gen:f 1
i i c X
rozwiązywać rozwiązywać inf:imperf 5
inne inny adj:pl:acc:m3:pos 2
problemy problem subst:pl:acc:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Do do prep:gen <<<
współpracy współpraca subst:sg:gen:f 1
z z prep:inst:nwok <<<
"""" """" interp <<<
Buntem bunt subst:sg:inst:m3 1
Młodych młody adj:pl:gen:m1:pos 1
"""" """" interp <<<
Bocheńscy Bocheński subst:pl:nom:m1 X
przekonali przekonać praet:pl:m1:perf 1
się się qub X
ostatecznie ostatecznie adv:pos 3
w w prep:loc:nwok <<<
roku rok subst:sg:loc:m3 2
1933 1933 adj:sg:loc:m3:pos X
pod pod prep:inst:nwok <<<
wpływem wpływ subst:sg:inst:m3 1
namów namowa subst:pl:gen:f 1
i i c X
argumentów argument subst:pl:gen:m3 1
Mieczysława Mieczysław subst:sg:gen:m1 X
Pruszyńskiego Pruszyński subst:sg:gen:m1 X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Ponad ponad qub X
70 70 num:pl:nom:m3:rec X
tysięcy tysiąc subst:pl:gen:m3 1
ofert oferta subst:pl:gen:f 1
w w prep:loc:nwok <<<
licznych liczny adj:pl:loc:f:pos 1
kategoriach kategoria subst:pl:loc:f 1
" " " "
m.in między innymi brev:pun X
. . interp <<<
praca praca subst:sg:nom:f 1
" " " "
nieruchomości nieruchomość subst:pl:nom:f 1
" " " "
motoryzacja motoryzacja subst:sg:nom:f 2
" " " "
komputery komputer subst:pl:nom:m3 1
" " " "
przetargi przetarg subst:pl:nom:m3 1
" " " "
wyprzedaże wyprzedaż subst:pl:nom:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Wiadomo wiadomo pred 2
jednak jednak c X
" " " "
że że comp comp
jeśli jeśli comp comp
ktoś ktoś subst:sg:nom:m1 2
w w prep:loc:nwok <<<
dzieciństwie dzieciństwo subst:sg:loc:n 1
doświadczył doświadczyć praet:sg:m1:perf 1
okrucieństwa okrucieństwo subst:sg:gen:n 1
" " " "
należy należeć fin:sg:ter:imperf 1
się się qub X
spodziewać spodziewać inf:imperf 1
" " " "
że że comp comp
będzie być bedzie:sg:ter:imperf XF
te ten adj:pl:acc:m3:pos 1
negatywne negatywny adj:pl:acc:m3:pos 5
wzorce wzorzec subst:pl:acc:m3 X
powielać powielać inf:imperf 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Kieszonkowy kieszonkowy adj:sg:nom:m3:pos 1
przewodnik przewodnik subst:sg:nom:m3 3
" " " "
który który adj:sg:nom:m3:pos X
pokaże pokazać fin:sg:ter:perf 5
ci ty ppron12:sg:dat:f:sec:nakc X
" " " "
jak jak adv:pos X
najlepiej dobrze adv:sup 5
zachować zachować inf:perf 1
się się qub X
i i c X
zabłysnąć zabłysnąć inf:perf 4
w w prep:loc:nwok <<<
towarzystwie towarzystwo subst:sg:loc:n 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Po po prep:loc <<<
kilku kilka num:pl:loc:m3:congr X
dniach dzień subst:pl:loc:m3 1
i i c X
nocach noc subst:pl:loc:f 1
tak tak adv:pos X
spędzonych spędzić ppas:pl:loc:f:perf:aff 3
z z prep:inst:nwok <<<
pewnością pewność subst:sg:inst:f 1
nabierzesz nabrać fin:sg:sec:perf 1
ochoty ochota subst:sg:gen:f 1
na na prep:acc <<<
poznanie poznać ger:sg:acc:n:perf:aff 6
lokalnej lokalny adj:sg:gen:f:pos 1
kultury kultura subst:sg:gen:f 3
i i c X
historii historia subst:sg:gen:f 4
Majów Maja subst:pl:gen:m1 2
- - interp <<<
ludu lud subst:sg:gen:m3 2
" " " "
którego który adj:sg:gen:m3:pos X
tajemnic tajemnica subst:pl:gen:f 3
nie nie qub X
odkryto odkryć imps:perf 1
do do prep:gen <<<
dzisiaj dzisiaj subst:sg:gen:n 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
oknie okno subst:sg:loc:n 6
Score Score subst:sg:loc:n X
zaznaczamy zaznaczać fin:pl:pri:imperf 2
ostatnią ostatni adj:sg:acc:f:pos 1
klatkę klatka subst:sg:acc:f 5
animacji animacja subst:sg:gen:f 1
odnośnika odnośnik subst:sg:gen:m3 2
na na prep:loc <<<
warstwie warstwa subst:sg:loc:f 3
pierwszej pierwszy adj:sg:loc:f:pos 7
( ( interp <<<
rys rysunek brev:pun 5
. . interp <<<
3 3 adj:sg:nom:m3:pos X
) ) interp <<<
" " " "
a a c X
następnie następnie adv 1
w w prep:loc:nwok <<<
oknie okno subst:sg:loc:n 6
Stage Stage subst:sg:loc:m3 X
przesuwamy przesuwać fin:pl:pri:imperf 2
odnośnik odnośnik subst:sg:acc:m3 2
w w prep:acc:nwok <<<
prawo prawo adjp 6
" " " "
tak tak adv:pos X
aby aby comp comp
znalazł znaleźć praet:sg:m3:perf 6
się się qub X
pod pod prep:inst:nwok <<<
odnośnikiem odnośnik subst:sg:inst:m3 2
do do prep:gen <<<
obiektu obiekt subst:sg:gen:m3 5
Przycisk2_1 Przycisk2_1 subst:sg:nom:m3 X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Linux Linux subst:sg:nom:m2 2
powinien powinien winien:sg:m2:imperf X
sam sam adj:sg:nom:m2:pos 2
wykryć wykryć inf:perf 3
wszystkie wszystek adj:pl:acc:m3:pos 1
pozostałe pozostały adj:pl:acc:m3:pos 2
systemy system subst:pl:acc:m3 8
" " " "
więc więc c X
raczej raczej qub X
nie nie qub X
będzie być bedzie:sg:ter:imperf 4
potrzeby potrzeba subst:sg:gen:f 1
zmiany zmiana subst:sg:gen:f 1
jego on ppron3:sg:gen:m2:ter:akc:npraep X
ustawień ustawienie subst:pl:gen:n 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Powyższy powyższy adj:sg:nom:m3:pos 1
przykład przykład subst:sg:nom:m3 2
pokazuje pokazywać fin:sg:ter:imperf 2
" " " "
że że comp comp
uzyskanie uzyskać ger:sg:nom:n:perf:aff 2
konkretnych konkretny adj:pl:gen:m3:pos 5
rezultatów rezultat subst:pl:gen:m3 1
za za prep:inst <<<
pomocą pomoc subst:sg:inst:f 3
komend komenda subst:pl:gen:f 4
AT AT subst:sg:nom:m3 X
jest być fin:sg:ter:imperf 3
w w prep:loc:nwok <<<
zasadzie zasada subst:sg:loc:f 1
stosunkowo stosunkowo adv:pos 1
proste prosty adj:sg:nom:n:pos 4
" " " "
pod pod prep:inst:nwok <<<
jednym jeden adj:sg:inst:m3:pos X
warunkiem warunek subst:sg:inst:m3 3
: : interp <<<
że że comp comp
funkcje funkcja subst:pl:nom:f 4
wywoływane wywoływać ppas:pl:nom:f:imperf:aff 6
przez przez prep:acc:nwok <<<
konkretne konkretny adj:pl:acc:n:pos 5
polecenia polecenie subst:pl:acc:n 5
być fin:pl:ter:imperf 3
nam my ppron12:pl:dat:m1:pri X
znane znany adj:pl:nom:f:pos 5
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zmiana zmiana subst:sg:nom:f 1
jest być fin:sg:ter:imperf 3
korzystna korzystny adj:sg:nom:f:pos 4
dla dla prep:gen <<<
tych ten adj:pl:gen:m1:pos 1
" " " "
którzy który adj:pl:nom:m1:pos X
często często adv:pos 1
spóźniali spóźniać praet:pl:m1:imperf 2
się się qub X
z z prep:inst:nwok <<<
kupieniem kupić ger:sg:inst:n:perf:aff 1
biletu bilet subst:sg:gen:m3 1
i i c X
przez przez prep:acc:nwok <<<
to to subst:sg:acc:n X
tracili tracić praet:pl:m1:imperf 3
kilka kilka num:pl:acc:m3:rec X
dni dzień subst:pl:gen:m3 2
jego on ppron3:sg:gen:m3:ter:akc:npraep X
ważności ważność subst:sg:gen:f 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Z z prep:gen:nwok <<<
dokumentów dokument subst:pl:gen:m3 1
zgromadzonych zgromadzić ppas:pl:gen:m3:perf:aff 3
przez przez prep:acc:nwok <<<
polską polski adj:sg:acc:f:pos 1
prokuraturę prokuratura subst:sg:acc:f 1
wynika wynikać fin:sg:ter:imperf 1
" " " "
że że comp comp
aktywny aktywny adj:sg:acc:m3:pos 11
udział udział subst:sg:acc:m3 2
w w prep:loc:nwok <<<
sprawie sprawa subst:sg:loc:f 2
"""" """" interp <<<
moskiewskiej moskiewski adj:sg:gen:f:pos 1
pożyczki pożyczka subst:sg:gen:f 1
"""" """" interp <<<
brał brać praet:sg:m1:imperf 7
Leszek Leszek subst:sg:nom:m1 1
Miller Miller subst:sg:nom:m1 1
- - interp <<<
były były adj:sg:nom:m1:pos X
sekretarz sekretarz subst:sg:nom:m1 2
generalny generalny adj:sg:nom:m1:pos 4
PZPR PZPR subst:sg:gen:f 1
" " " "
a a c X
obecnie obecnie adv:pos 3
lider lider subst:sg:nom:m1 1
SdRP SdRP subst:sg:gen:f X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Towarzysze towarzysz subst:pl:nom:m1 2
z z prep:gen:nwok <<<
Moskwy Moskwa subst:sg:gen:f 1
przeprowadzali przeprowadzać praet:pl:m1:imperf 4
w w prep:loc:nwok <<<
Polsce Polska subst:sg:loc:f 1
szkolenia szkolenie subst:pl:acc:n 2
dla dla prep:gen <<<
działaczy działacz subst:pl:gen:m1 1
SdRP SdRP subst:sg:gen:f X
o o prep:loc <<<
zasadach zasada subst:pl:loc:f 2
działania działać ger:sg:gen:n:imperf:aff 2
partii partia subst:sg:gen:f 1
w w prep:loc:nwok <<<
sferze sfera subst:sg:loc:f 2
gospodarczej gospodarczy adj:sg:loc:f:pos 4
- - interp <<<
"""" """" interp <<<
pozwalających pozwalać pact:pl:loc:f:imperf:aff 2
zabezpieczyć zabezpieczyć inf:perf 2
się się qub X
przed przed prep:inst:nwok <<<
próbami próba subst:pl:inst:f 8
wywłaszczenia wywłaszczenie subst:sg:gen:n 1
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Gdyby gdyby comp comp
był być praet:sg:m1:imperf 3
Pan pan subst:sg:nom:m1 4
minister minister subst:sg:nom:m1 1
ojcem ojciec subst:sg:inst:m1 1
dziecka dziecko subst:sg:gen:n 2
" " " "
którego który adj:sg:acc:m1:pos X
nauczyciel nauczyciel subst:sg:nom:m1 1
skarcił skarcić praet:sg:m1:perf 1
za za prep:acc <<<
okazywanie okazywać ger:sg:acc:n:imperf:aff 1
sympatii sympatia subst:pl:gen:f 1
politycznych polityczny adj:pl:gen:f:pos 1
" " " "
jak jak adv:pos X
by by qub X
Pan pan subst:sg:nom:m1 4
zareagował zareagować praet:sg:m1:perf 1
? ? interp <<<
& \&\ interp <<<
Żeby żeby comp comp
do do prep:gen <<<
szkół szkoła subst:pl:gen:f 3
nie nie qub X
trafiali trafiać praet:pl:m1:imperf 2
ludzie człowiek subst:pl:nom:m1 1
nie nie qub X
nadający nadawać pact:sg:nom:m1:imperf:aff 1
się się qub X
do do prep:gen <<<
tego ten adj:sg:gen:m3:pos 1
zawodu zawód subst:sg:gen:m3 2
" " " "
niedokształceni niedokształcony adj:pl:nom:m1:pos 1
" " " "
bez bez prep:gen:nwok <<<
zdolności zdolność subst:pl:gen:f 2
pedagogicznych pedagogiczny adj:pl:gen:f:pos 1
" " " "
o o prep:loc <<<
nie nie qub X
najwyższym wysoki adj:sg:loc:m3:sup 7
poziomie poziom subst:sg:loc:m3 2
intelektualnym intelektualny adj:sg:loc:m3:pos 4
? ? interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:acc:nwok <<<
imię imię subst:sg:acc:n X
nie nie qub X
wiem wiedzieć fin:sg:pri:imperf 1
czego co subst:sg:gen:n X
" " " "
"""" """" interp <<<
prezydentury prezydentura subst:sg:gen:f 1
wszystkich wszystek adj:pl:gen:m1:pos 1
Polaków Polak subst:pl:gen:m1 1
"""" """" interp <<<
" " " "
"""" """" interp <<<
pełnej pełny adj:sg:gen:f:pos 11
integracji integracja subst:sg:gen:f 1
obozu obóz subst:sg:gen:m3 6
solidarnościowego solidarnościowy adj:sg:gen:m3:pos 1
"""" """" interp <<<
( ( interp <<<
teoretycznie teoretycznie adv:pos 2
UW UW subst:sg:nom:f X
może móc fin:sg:ter:imperf 1
" " " "
jak jak adv:pos X
najbardziej bardzo adv:sup 1
" " " "
wstąpić wstąpić inf:perf 2
do do prep:gen <<<
AWS AWS subst:sg:gen:f 1
) ) interp <<<
" " " "
czy czy c X
czegoś coś subst:sg:gen:n 1
tam tam qub 3
jeszcze jeszcze qub X
" " " "
zdąża zdążać fin:sg:ter:imperf 3
się się qub X
w w prep:loc:nwok <<<
przeciwnym przeciwny adj:sg:loc:m3:pos 2
kierunku kierunek subst:sg:loc:m3 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Urzędnicy urzędnik subst:pl:nom:m1 1
boją bać fin:pl:ter:imperf 1
się się qub X
go on ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep X
tak tak adv:pos X
bardzo bardzo adv:pos 1
" " " "
że że comp comp
gdy gdy adv X
dziennikarze dziennikarz subst:pl:nom:m1 1
Radia radio subst:sg:gen:n 1
Zet zet subst:sg:nom:n X
dzwonią dzwonić fin:pl:ter:imperf 1
do do prep:gen <<<
nich on ppron3:pl:gen:m1:ter:akc:praep X
w w prep:loc:nwok <<<
bardzo bardzo adv:pos 1
typowych typowy adj:pl:loc:f:pos 2
sprawach sprawa subst:pl:loc:f 1
" " " "
na na prep:acc <<<
wszelki wszelki adj:sg:acc:m3:pos 1
wypadek wypadek subst:sg:acc:m3 2
rzucają rzucać fin:pl:ter:imperf 2
słuchawkę słuchawka subst:sg:acc:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Choćby choćby qub X
dlatego dlatego adv X
" " " "
że że comp comp
dokładnie dokładnie adv:pos X
wiadomo wiadomo pred 1
" " " "
co co subst:sg:acc:n X
trzeba trzeba pred 1
robić robić inf:imperf 1
" " " "
aby aby comp comp
istotnie istotnie adv:pos 2
było być praet:sg:n:imperf 3
lepiej dobrze adv:com 11
" " " "
i i c X
jest być fin:sg:ter:imperf 4
wola wola subst:sg:nom:f 2
robienia robić ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
tego to subst:sg:gen:n X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Jak jak adv X
mają mieć fin:pl:ter:imperf 3
szansę szansa subst:sg:acc:f 1
znaleźć znaleźć inf:perf 5
kij kij subst:sg:acc:m3 2
na na prep:acc <<<
prawicę prawica subst:sg:acc:f 1
" " " "
to to c X
bez bez prep:gen:nwok <<<
względu wzgląd subst:sg:gen:m3 X
na na prep:acc <<<
wcześniejsze wczesny adj:pl:acc:f:com 2
zapowiedzi zapowiedź subst:pl:acc:f 2
chcą chcieć fin:pl:ter:imperf 1
on ppron3:sg:acc:f:ter:akc:npraep X
wykorzystać wykorzystać inf:perf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Wchodzimy wchodzić fin:pl:pri:imperf 1
w w prep:acc:nwok <<<
wiraż wiraż subst:sg:acc:m3 2
" " " "
coraz coraz adv 1
bardziej bardzo adv:com 1
zbliżając zbliżać pcon:imperf 1
się się qub X
do do prep:gen <<<
sklepienia sklepienie subst:sg:gen:n 2
kanału kanał subst:sg:gen:m3 8
" " " "
które który adj:sg:nom:n:pos X
naraz naraz adv 1
przybiera przybierać fin:sg:ter:imperf 1
jaskrawoniebieski jaskrawoniebieski adj:sg:acc:m3:pos 1
kolor kolor subst:sg:acc:m3 1
z z prep:inst:nwok <<<
domieszką domieszka subst:sg:inst:f 2
fosforyzującego fosforyzować pact:sg:gen:m3:imperf:aff 1
fioletu fiolet subst:sg:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Z z prep:gen:nwok <<<
drugiej drugi adj:sg:gen:f:pos 4
strony strona subst:sg:gen:f 1
" " " "
po po prep:loc <<<
mojej mój adj:sg:loc:f:pos 1
wypowiedzi wypowiedź subst:sg:loc:f 1
ceny cena subst:pl:nom:f 2
polskiego polski adj:sg:gen:m3:pos 1
długu dług subst:sg:gen:m3 1
na na prep:loc <<<
giełdach giełda subst:pl:loc:f 3
nie nie qub X
spadły spaść praet:pl:f:perf 1
" " " "
lecz lecz c X
wzrosły wzrosnąć praet:pl:f:perf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Książki książka subst:pl:nom:f 1
Santorskiego Santorski subst:sg:gen:m1 X
( ( interp <<<
"""" """" interp <<<
Jak jak adv:pos X
przetrwać przetrwać inf:perf 1
w w prep:loc:nwok <<<
stresie stres subst:sg:loc:m3 1
"""" """" interp <<<
" " " "
"""" """" interp <<<
Jak jak adv:pos X
żyć żyć inf:imperf 3
" " " "
żeby żeby comp comp
nie nie qub X
zwariować zwariować inf:perf 1
"""" """" interp <<<
" " " "
"""" """" interp <<<
Recepty recepta subst:pl:nom:f 3
na na prep:acc <<<
dobry dobry adj:sg:acc:m3:pos 8
sen sen subst:sg:acc:m3 1
"""" """" interp <<<
czy czy c X
"""" """" interp <<<
Zacznij zacząć impt:sg:sec:perf 3
od od prep:gen:nwok <<<
siebie siebie siebie:gen X
"""" """" interp <<<
) ) interp <<<
zaledwie zaledwie qub X
w w prep:loc:nwok <<<
ciągu ciąg subst:sg:loc:m3 4
kilku kilka num:pl:gen:m3:congr X
lat rok subst:pl:gen:m3 2
stały stać praet:pl:f:perf 2
się się qub X
drogowskazami drogowskaz subst:pl:inst:m3 X
dla dla prep:gen <<<
generacji generacja subst:sg:gen:f 2
trzydziestolatków trzydziestolatek subst:pl:gen:m1 1
" " " "
podobnie podobnie adv:pos 3
jak jak adv:pos X
współtworzone współtworzyć ppas:pl:nom:m3:imperf:aff 1
przez przez prep:acc:nwok <<<
niego on ppron3:sg:acc:m1:ter:akc:praep X
programy program subst:pl:nom:m3 5
telewizyjne telewizyjny adj:pl:nom:m3:pos 1
"""" """" interp <<<
Noc noc subst:sg:nom:f 1
i i c X
stres stres subst:sg:nom:m3 1
"""" """" interp <<<
" " " "
"""" """" interp <<<
Okna okno subst:pl:nom:n 1
"""" """" interp <<<
" " " "
"""" """" interp <<<
Twój twój adj:sg:nom:m1:pos 1
dekalog dekalog subst:sg:nom:m3 2
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Ostatnie ostatni adj:pl:nom:f:pos 6
realizacje realizacja subst:pl:nom:f 1
najbardziej bardzo adv:sup 1
znanych znany adj:pl:gen:f:pos 5
pracowni pracownia subst:pl:gen:f 1
projektowych projektowy adj:pl:gen:f:pos 1
pokazują pokazywać fin:pl:ter:imperf 2
" " " "
że że comp comp
polscy polski adj:pl:nom:m1:pos 4
architekci architekt subst:pl:nom:m1 1
z z prep:inst:nwok <<<
powodzeniem powodzenie subst:sg:inst:n 3
mogą móc fin:pl:ter:imperf 1
konkurować konkurować inf:imperf 1
z z prep:inst:nwok <<<
kolegami kolega subst:pl:inst:m1 1
z z prep:gen:nwok <<<
Europy Europa subst:sg:gen:f 1
Zachodniej zachodni adj:sg:gen:f:pos 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Po po prep:loc <<<
przeprowadzeniu przeprowadzić ger:sg:loc:n:perf:aff 2
gruntownej gruntowny adj:sg:gen:f:pos 1
modernizacji modernizacja subst:sg:gen:f 1
zakładu zakład subst:sg:gen:m3 1
planowano planować imps:imperf 1
tam tam adv 1
utrzymanie utrzymać ger:sg:acc:n:perf:aff 5
produkcji produkcja subst:sg:gen:f 3
sprzętu sprzęt subst:sg:gen:m3 3
elektronicznego elektroniczny adj:sg:gen:m3:pos 1
" " " "
jednak jednak c X
najprawdopodobniej najprawdopodobniej qub X
firma firma subst:sg:nom:f 1
rozszerzy rozszerzyć fin:sg:ter:perf 2
zakres zakres subst:sg:acc:m3 1
swojej swój adj:sg:gen:f:pos 2
działalności działalność subst:sg:gen:f 1
; ; interp <<<
przypuszczalnie przypuszczalnie qub 1
zajmie zająć fin:sg:ter:perf 12
się się qub X
także także qub X
handlem handel subst:sg:inst:m3 1
i i c X
wynajmem wynajem subst:sg:inst:m3 2
nieruchomości nieruchomość subst:pl:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Przeciwnicy przeciwnik subst:pl:nom:m1 1
zarzucają zarzucać fin:pl:ter:imperf 1
mu on ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep X
angażowanie angażować ger:sg:acc:n:imperf:aff 2
się się qub X
w w prep:acc:nwok <<<
politykę polityka subst:sg:acc:f 1
- - interp <<<
był być praet:sg:m1:imperf 3
szefem szef subst:sg:inst:m1 1
BBWR BBWR subst:sg:gen:m3 X
" " " "
współtworzył współtworzyć praet:sg:m1:imperf 1
Partię partia subst:sg:acc:f 1
Republikanie republikanin subst:pl:nom:m1 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Jedni jeden adj:pl:nom:m1:pos 3
chcą chcieć fin:pl:ter:imperf 1
go on ppron3:sg:acc:m3:ter:nakc:npraep X
zlikwidować zlikwidować inf:perf 1
poprzez poprzez prep:acc:nwok <<<
dewaluację dewaluacja subst:sg:acc:f 1
złotego złoty subst:sg:gen:m2 1
lub lub c X
wprowadzenie wprowadzić ger:sg:acc:n:perf:aff 1
ceł cło subst:pl:gen:n 1
wyrównawczych wyrównawczy adj:pl:gen:n:pos 2
" " " "
inni inny adj:pl:nom:m1:pos 2
kładą kłaść fin:pl:ter:imperf 1
nacisk nacisk subst:sg:acc:m3 1
na na prep:acc <<<
przyciąganie przyciągać ger:sg:acc:n:imperf:aff 1
kapitału kapitał subst:sg:gen:m3 2
zagranicznego zagraniczny adj:sg:gen:m3:pos 2
i i c X
zwiększenie zwiększyć ger:sg:acc:n:perf:aff 3
konkurencyjności konkurencyjność subst:sg:gen:f 1
naszej nasz adj:sg:gen:f:pos 1
gospodarki gospodarka subst:sg:gen:f 1
poprzez poprzez prep:acc:nwok <<<
jej on ppron3:sg:gen:f:ter:akc:npraep X
konfrontację konfrontacja subst:sg:acc:f 3
z z prep:inst:nwok <<<
gospodarkami gospodarka subst:pl:inst:f 1
Zachodu zachód subst:sg:gen:m3 6
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Przez przez prep:acc:nwok <<<
jednych jeden adj:pl:acc:m1:pos 3
ceniony cenić ppas:sg:nom:m1:imperf:aff 1
" " " "
wręcz wręcz qub X
uwielbiany uwielbiać ppas:sg:nom:m1:imperf:aff 1
" " " "
według według prep:gen <<<
innych inny adj:pl:gen:m1:pos 2
wypowiada wypowiadać fin:sg:ter:imperf 1
się się qub X
zbyt zbyt adv 1
swobodnie swobodnie adv:pos 1
na na prep:acc <<<
tematy temat subst:pl:acc:m3 1
teologiczne teologiczny adj:pl:acc:m3:pos 1
" " " "
w w prep:loc:nwok <<<
tym to subst:sg:loc:n X
o o prep:loc <<<
doktrynie doktryna subst:sg:loc:f 1
katolickiej katolicki adj:sg:loc:f:pos 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Niedawno niedawno adv:pos 1
podczas podczas prep:gen <<<
spotkania spotkanie subst:sg:gen:n 6
z z prep:inst:nwok <<<
nim on ppron3:sg:inst:m1:ter:akc:praep X
narzekał narzekać praet:sg:m1:imperf 1
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
na na prep:acc <<<
brak brak subst:sg:acc:m3 1
czasu czas subst:sg:gen:m3 5
" " " "
a a c X
on on ppron3:sg:nom:m1:ter:akc:npraep X
odpowiedział odpowiedzieć praet:sg:m1:perf 1
: : interp <<<
"""" """" interp <<<
Panie pan subst:sg:voc:m1 4
przewodniczący przewodniczący subst:sg:nom:m1 2
" " " "
zobaczy zobaczyć fin:sg:ter:perf 3
pan pan subst:sg:nom:m1 4
- - interp <<<
ja ja ppron12:sg:nom:m1:pri X
już już qub X
to to subst:sg:acc:n X
trenował trenować praet:sg:m1:imperf 2
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
- - interp <<<
w w prep:loc:nwok <<<
przyszłości przyszłość subst:sg:loc:f 1
będzie być bedzie:sg:ter:imperf XF
pan pan subst:sg:nom:m1 4
miał mieć praet:sg:m1:imperf 3
jeszcze jeszcze qub X
mniej mniej num:pl:acc:m3:rec 10
czasu czas subst:sg:gen:m3 5
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zapoznanie zapoznać ger:sg:nom:n:perf:aff 1
się się qub X
z z prep:inst:nwok <<<
konkretami konkret subst:pl:inst:m3 1
osłabiło osłabić praet:sg:n:perf 2
jednak jednak c X
te ten adj:pl:acc:f:pos 1
obawy obawa subst:pl:acc:f 1
do do prep:gen <<<
tego ten adj:sg:gen:m3:pos 1
stopnia stopień subst:sg:gen:m3 7
" " " "
że że comp comp
biskupi biskup subst:pl:nom:m1 1
opowiedzieli opowiedzieć praet:pl:m1:perf 1
się się qub X
jednomyślnie jednomyślnie adv:pos 1
za za prep:inst <<<
wejściem wejść ger:sg:inst:n:perf:aff 6
w w prep:acc:nwok <<<
struktury struktura subst:pl:acc:f 2
europejskie europejski adj:pl:acc:f:pos 6
" " " "
zwłaszcza zwłaszcza qub X
że że comp comp
zagrożenia zagrożenie subst:pl:nom:n 1
płynące płynąć pact:pl:nom:n:imperf:aff 2
z z prep:gen:nwok <<<
integracji integracja subst:sg:gen:f 1
być fin:pl:ter:imperf 3
w w prep:loc:nwok <<<
dużej duży adj:sg:loc:f:pos 10
mierze miara subst:sg:loc:f 2
urojone uroić ppas:pl:nom:n:perf:aff 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Nie nie qub X
mogę móc fin:sg:pri:imperf 1
się się qub X
jednak jednak c X
zgodzić zgodzić inf:perf 1
z z prep:inst:nwok <<<
opiniami opinia subst:pl:inst:f 3
przedstawicieli przedstawiciel subst:pl:gen:m1 1
NBP NBP subst:sg:gen:m3 1
" " " "
że że comp comp
ostatnie ostatni adj:sg:nom:n:pos 6
"""" """" interp <<<
pikowanie pikować ger:sg:nom:n:imperf:aff 2
złotego złoty subst:sg:gen:m2 1
"""" """" interp <<<
nie nie qub X
ma mieć fin:sg:ter:imperf 4
żadnych żaden adj:pl:gen:f:pos 1
podstaw podstawa subst:pl:gen:f 5
w w prep:loc:nwok <<<
fundamentach fundament subst:pl:loc:m3 2
gospodarki gospodarka subst:sg:gen:f 1
" " " "
a a c X
jest być fin:sg:ter:imperf 4
jedynie jedynie qub X
reakcją reakcja subst:sg:inst:f 1
na na prep:acc <<<
nieodpowiedzialne nieodpowiedzialny adj:pl:acc:n:pos 2
wystąpienia wystąpienie subst:pl:acc:n 10
polityków polityk subst:pl:gen:m1 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Rzecz rzecz subst:sg:nom:f 3
cała cały adj:sg:nom:f:pos 8
w w prep:loc:nwok <<<
tym to subst:sg:loc:n X
" " " "
że że comp comp
uczynił uczynić praet:sg:m1:perf 1
to to subst:sg:acc:n X
w w prep:acc:nwok <<<
sposób sposób subst:sg:acc:m3 2
nie nie qub X
uzgodniony uzgodnić ppas:sg:acc:m3:perf:aff 1
z z prep:inst:nwok <<<
jego on ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep X
nadwornymi nadworny adj:pl:inst:m1:pos 1
krytykami krytyk subst:pl:inst:m1 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Gdyby gdyby comp comp
m być aglt:sg:pri:imperf:nwok 1
miał mieć praet:sg:m1:imperf 2
wysunąć wysunąć inf:perf 3
tylko tylko qub X
jedną jeden adj:sg:acc:f:pos 1
przyczynę przyczyna subst:sg:acc:f 1
niepowodzenia niepowodzenie subst:sg:gen:n 1
WASPS WASPS subst:pl:gen:m1 X
- - interp <<<
podkreślił podkreślić praet:sg:m1:perf 1
by by qub X
m być aglt:sg:pri:imperf:nwok X
brak brak subst:sg:acc:m3 1
przywódców przywódca subst:pl:gen:m1 2
wielkiej wielki adj:sg:gen:f:pos 8
miary miara subst:sg:gen:f 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Z z prep:gen:nwok <<<
siedmiorga siedem numcol:pl:gen:n:rec X
rodzeństwa rodzeństwo subst:sg:gen:n 1
ocalało ocaleć praet:sg:n:perf 1
po po prep:loc <<<
wojnie wojna subst:sg:loc:f 1
tylko tylko qub X
troje trzy numcol:pl:nom:n:rec X
" " " "
dwóch dwa num:pl:nom:m1:rec X
braci brat subst:pl:gen:m1 1
i i c X
siostra siostra subst:sg:nom:f 1
Alina Alina subst:sg:nom:f X
- - interp <<<
cztery cztery num:pl:nom:f:congr X
zginęły zginąć praet:pl:f:perf 2
w w prep:loc:nwok <<<
hitlerowskiej hitlerowski adj:sg:loc:f:pos 4
zagładzie zagłada subst:sg:loc:f 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Najlepiej dobrze adv:sup 11
zilustruje zilustrować fin:sg:ter:perf 1
to to subst:sg:acc:n X
krótki krótki adj:sg:nom:m3:pos 1
dialog dialog subst:sg:nom:m3 1
" " " "
jaki jaki adj:sg:nom:m3:pos 1
wywiązał wywiązać praet:sg:m3:perf X
się się qub X
pomiędzy pomiędzy prep:inst <<<
autorem autor subst:sg:inst:m1 1
i i c X
dwoma dwa num:pl:inst:m1:congr X
wysłannikami wysłannik subst:pl:inst:m1 1
Francuskiego francuski adj:sg:gen:n:pos 4
Radia radio subst:sg:gen:n 1
i i c X
Telewizji telewizja subst:sg:gen:f 4
: : interp <<<
ONI on ppron3:pl:nom:m1:ter:akc:npraep X
: : interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
"""" """" interp <<<
Czy czy qub X
uważa uważać fin:sg:ter:imperf 1
Pan pan subst:sg:nom:m1 4
comp comp
teatr teatr subst:sg:nom:m3 7
Pański pański adj:sg:nom:m3:pos 2
potrafi potrafić fin:sg:ter:imperf 1
być być inf:imperf 4
pocieszeniem pocieszenie subst:sg:inst:n 2
? ? interp <<<
"""" """" interp <<<
& \&\ interp <<<
Jeden jeden adj:sg:nom:m1:pos 3
z z prep:gen:nwok <<<
polskich polski adj:pl:gen:m1:pos 4
historyków historyk subst:pl:gen:m1 1
pisze pisać fin:sg:ter:imperf 2
" " " "
że że comp comp
Sławek Sławek subst:sg:nom:m1 X
na na prep:loc <<<
miejscu miejsce subst:sg:loc:n 1
Rydza Rydz subst:sg:gen:m1 X
Śmigłego Śmigły subst:sg:gen:m1 X
- - interp <<<
był być praet:sg:m1:imperf X
by by qub X
przekroczył przekroczyć praet:sg:m1:perf 2
granicę granica subst:sg:acc:f 1
rumuńską rumuński adj:sg:acc:f:pos 1
z z prep:inst:nwok <<<
pistoletem pistolet subst:sg:inst:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
dłoni dłoń subst:sg:loc:f 1
ostrzeliwując ostrzeliwać pcon:imperf 1
się się qub X
bolszewikom bolszewik subst:pl:dat:m1 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Gros gros num:pl:nom:f:rec 1
tej ten adj:sg:gen:f:pos 1
sieci sieć subst:sg:gen:f 5
służy służyć fin:sg:ter:imperf 5
do do prep:gen <<<
transportu transport subst:sg:gen:m3 1
ropy ropa subst:sg:gen:f 5
i i c X
jej on ppron3:sg:gen:f:ter:akc:npraep X
pochodnych pochodna subst:pl:gen:f 1
na na prep:acc <<<
pokrycie pokryć ger:sg:acc:n:perf:aff 3
zapotrzebowania zapotrzebowanie subst:sg:gen:n 1
rynku rynek subst:sg:gen:m3 2
wewnętrznego wewnętrzny adj:sg:gen:m3:pos 4
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Rumuni Rumun subst:pl:nom:m1 1
sugerowali sugerować praet:pl:m1:imperf 3
by by comp comp
obie oba num:pl:nom:f:congr X
strony strona subst:pl:nom:f 4
w w prep:loc:nwok <<<
sporze spór subst:sg:loc:m3 1
zaprzestały zaprzestać praet:pl:f:perf 1
polemik polemika subst:pl:gen:f 1
i i c X
przedyskutowały przedyskutować praet:pl:f:perf 1
z z prep:inst:nwok <<<
delegacją delegacja subst:sg:inst:f 1
rumuńską rumuński adj:sg:inst:f:pos 5
projekt projekt subst:sg:acc:m3 2
ugody ugoda subst:sg:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Aby aby comp comp
przekonać przekonać inf:perf 2
się się qub X
o o prep:loc <<<
powiązaniach powiązanie subst:pl:loc:n 6
nerwicy nerwica subst:sg:gen:f 1
natręctw natręctwo subst:pl:gen:n 1
z z prep:inst:nwok <<<
paciorkowcem paciorkowiec subst:sg:inst:m2 1
" " " "
dr doktor brev:npun 1
Swedo Swedo subst:sg:nom:f X
wymieniła wymienić praet:sg:f:perf 3
osocze osocze subst:sg:acc:n 1
krwi krew subst:sg:gen:f 1
chorych chory adj:pl:gen:n:pos 1
dzieci dziecko subst:pl:gen:n 1
zawierające zawierać pact:sg:acc:n:imperf:aff 3
"""" """" interp <<<
ogłupiałe ogłupiały adj:pl:acc:n:pos 3
"""" """" interp <<<
przeciwciała przeciwciało subst:pl:acc:n 1
na na prep:acc <<<
osocze osocze subst:sg:acc:n X
pochodzące pochodzić pact:sg:acc:n:imperf:aff 4
od od prep:gen:nwok <<<
zdrowych zdrowy adj:pl:gen:m1:pos 1
dawców dawca subst:pl:gen:m1 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Stąd stąd adv 2
nie nie qub X
powinna powinien winien:sg:f:imperf X
zaskakiwać zaskakiwać inf:imperf 1
propozycja propozycja subst:sg:nom:f 1
cytowanego cytować ppas:sg:gen:m1:imperf:aff 1
już już qub X
analityka analityk subst:sg:gen:m1 1
Gerechta Gerecht subst:sg:gen:m1 X
" " " "
który który adj:sg:nom:m1:pos X
sugeruje sugerować fin:sg:ter:imperf 3
" " " "
że że comp comp
rząd rząd subst:sg:nom:m3 1
Stanów Stany subst:pl:gen:n 1
Zjednoczonych Zjednoczony adj:pl:gen:n:pos 1
powinien powinien winien:sg:m3:imperf 1
rozważyć rozważyć inf:perf 1
ponowne ponowny adj:sg:acc:n:pos 1
wprowadzenie wprowadzenie subst:sg:acc:n 8
wiz wiza subst:pl:gen:f 1
dla dla prep:gen <<<
obywateli obywatel subst:pl:gen:m1 1
Unii unia subst:sg:gen:f 1
Europejskiej europejski adj:sg:gen:f:pos X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Wielokrotnie wielokrotnie adv:pos 1
słuchał słuchać praet:sg:m1:imperf 3
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
komentarzy komentarz subst:pl:gen:m3 3
osób osoba subst:pl:gen:f 1
" " " "
które który adj:pl:nom:f:pos X
po po prep:acc <<<
raz raz subst:sg:acc:m3 X
pierwszy pierwszy adj:sg:acc:m3:pos 5
zetknęły zetknąć praet:pl:f:perf 1
się się qub X
z z prep:inst:nwok <<<
tymi ten adj:pl:inst:m3:pos 1
obrazami obraz subst:pl:inst:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
I i c X
jak jak adv:pos X
mało mało adv:pos 13
jeszcze jeszcze qub X
wiemy wiedzieć fin:pl:pri:imperf 1
o o prep:loc <<<
zjawiskach zjawisko subst:pl:loc:n 1
" " " "
które który adj:pl:nom:n:pos X
błyskawicznie błyskawicznie adv:pos 1
rozbijają rozbijać fin:pl:ter:imperf 1
domy dom subst:pl:acc:m3 1
czy czy c X
całe cały adj:pl:acc:n:pos 8
miasta miasto subst:pl:acc:n 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Bo bo comp comp
na na prep:acc <<<
przykład przykład subst:sg:acc:m3 2
kosmiczny kosmiczny adj:sg:nom:m3:pos 5
statek statek subst:sg:nom:m3 2
z z prep:inst:nwok <<<
Zamojskim Zamojski subst:sg:inst:m1 X
nazywał nazywać praet:sg:m3:imperf 2
się się qub X
"""" """" interp <<<
Wolszczan Wolszczan subst:sg:nom:m2 X
"""" """" interp <<<
" " " "
zaś zaś c X
rywalizujące rywalizować pact:pl:nom:f:imperf:aff 1
ze z prep:inst:wok <<<
sobą siebie siebie:inst X
w w prep:loc:nwok <<<
powieści powieść subst:sg:loc:f 1
frakcje frakcja subst:pl:nom:f 1
to to pred 2
Horyzontaliści horyzontalista subst:pl:nom:m1 X
i i c X
Wertykaliści wertykalista subst:pl:nom:m1 X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
1990 1990 adj:sg:loc:m3:pos X
r rok brev:pun 2
. . interp <<<
został zostać praet:sg:m1:perf 1
burmistrzem burmistrz subst:sg:inst:m1 1
gm gmina brev:pun 1
. . interp <<<
Woźniki Woźniki subst:pl:nom:n 1
" " " "
od od prep:gen:nwok <<<
1998 1998 adj:sg:gen:m3:pos X
r rok brev:pun 2
. . interp <<<
przewodniczący przewodniczący subst:sg:nom:m1 2
rady rada subst:sg:gen:f 1
powiatu powiat subst:sg:gen:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
Lublińcu Lubliniec subst:sg:loc:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Przyjmuje przyjmować fin:sg:ter:imperf 12
się się qub X
" " " "
że że comp comp
order order subst:sg:acc:m3 1
ustanowiono ustanowić imps:perf 1
1 1 adj:sg:gen:m3:pos X
listopada listopad subst:sg:gen:m3 1
1705 1705 adj:sg:gen:m3:pos X
r rok brev:pun 2
. . interp <<<
" " " "
choć choć comp comp
najnowsze nowy adj:pl:nom:f:sup 11
kwerendy kwerenda subst:pl:nom:f 1
w w prep:loc:nwok <<<
drezdeńskich drezdeński adj:pl:loc:n:pos 1
i i c X
petersburskich petersburski adj:pl:loc:n:pos 1
archiwach archiwum subst:pl:loc:n 1
wskazują wskazywać fin:pl:ter:imperf 2
" " " "
że że comp comp
August August subst:sg:nom:m1 X
II II adj:sg:nom:m1:pos X
Mocny Mocny subst:sg:nom:m1 1
mógł móc praet:sg:m1:imperf:nagl 2
nim on ppron3:sg:inst:m3:ter:akc:npraep X
już już qub X
dysponować dysponować inf:imperf 1
2 2 num:pl:acc:m3:congr X
- - interp <<<
3 3 num:pl:acc:m3:congr X
lata rok subst:pl:acc:m3 2
wcześniej wcześnie adv:com 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Lekarze lekarz subst:pl:nom:m1 1
z z prep:gen:nwok <<<
laboratorium laboratorium subst:sg:gen:n 2
w w prep:loc:nwok <<<
Rostowie Rostów subst:sg:loc:m3 1
" " " "
gdzie gdzie adv X
robią robić fin:pl:ter:imperf 1
badania badanie subst:pl:acc:n 4
DNA DNA subst:sg:gen:n 2
" " " "
powiedzieli powiedzieć praet:pl:m1:perf 3
" " " "
że że comp comp
to to pred X
Awdotia Awdotia subst:sg:nom:f X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Oni on ppron3:pl:nom:m1:ter:akc:npraep X
pamiętali pamiętać praet:pl:m1:imperf 5
nam my ppron12:pl:dat:m1:pri X
Irak Irak subst:sg:acc:m3 1
i i c X
zadziorność zadziorność subst:sg:acc:f 2
przy przy prep:loc <<<
przystępowaniu przystępować ger:sg:loc:n:imperf:aff 3
do do prep:gen <<<
Unii unia subst:sg:gen:f 1
Europejskiej europejski adj:sg:gen:f:pos 1
" " " "
my my ppron12:pl:nom:m1:pri X
im on ppron3:pl:dat:m1:ter:akc:npraep X
niefortunne niefortunny adj:pl:acc:n:pos 1
pouczenia pouczenie subst:pl:acc:n 4
ze z prep:gen:wok <<<
strony strona subst:sg:gen:f 3
prezydenta prezydent subst:sg:gen:m1 2
Chiraca Chirac subst:sg:gen:m1 X
i i c X
niechęć niechęć subst:sg:acc:f 2
do do prep:gen <<<
włączania włączać ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
zapisu zapis subst:sg:gen:m3 2
o o prep:loc <<<
chrześcijaństwie chrześcijaństwo subst:sg:loc:n 1
do do prep:gen <<<
europejskiej europejski adj:sg:gen:f:pos 6
konstytucji konstytucja subst:sg:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zestaw zestaw subst:sg:nom:m3 1
złożony złożony adj:sg:nom:m3:pos 2
z z prep:gen:nwok <<<
cukrowego cukrowy adj:sg:gen:m3:pos 1
peelingu peeling subst:sg:gen:m3 2
i i c X
maski maska subst:sg:gen:f 9
do do prep:gen <<<
ciała ciało subst:sg:gen:n 4
nie nie c X
tylko tylko c X
pozwoli pozwolić fin:sg:ter:perf 3
wspólnie wspólnie adv:pos 1
zrobić zrobić inf:perf X
sobie siebie siebie:dat X
dobrze dobrze adv:pos 3
" " " "
ale ale c X
i i c X
wygładzi wygładzić fin:sg:ter:perf 1
naszą nasz adj:sg:acc:f:pos 1
skórę skóra subst:sg:acc:f 3
jak jak adv:pos X
aksamit aksamit subst:sg:acc:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Eksperci ekspert subst:pl:nom:m1 2
" " " "
którzy który adj:pl:nom:m1:pos X
przyznają przyznawać fin:pl:ter:imperf 4
certyfikaty certyfikat subst:pl:acc:m3 1
" " " "
badają badać fin:pl:ter:imperf 3
sytuację sytuacja subst:sg:acc:f 1
finansową finansowy adj:sg:acc:f:pos 2
inwestora inwestor subst:sg:gen:m1 1
" " " "
tempo tempo subst:sg:acc:n 1
wzrostu wzrost subst:sg:gen:m3 1
sprzedaży sprzedaż subst:sg:gen:f 1
" " " "
jakość jakość subst:sg:acc:f 2
postawionych postawić ppas:pl:gen:m3:perf:aff 2
budynków budynek subst:pl:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
1997 1997 adj:sg:loc:m3:pos X
r rok brev:pun 2
. . interp <<<
Jarkko Jarkko subst:sg:nom:m1 X
Oikarinen Oikarinen subst:sg:nom:m1 X
dostał dostać praet:sg:m1:perf 2
prestiżową prestiżowy adj:sg:acc:f:pos 1
nagrodę nagroda subst:sg:acc:f 1
za za prep:acc <<<
wymyślenie wymyślić ger:sg:acc:n:perf:aff 1
nowego nowy adj:sg:gen:m3:pos 4
sposobu sposób subst:sg:gen:m3 3
porozumiewania porozumiewać ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
się się qub X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Pierwsza pierwszy adj:sg:nom:f:pos 1
Grupa grupa subst:sg:nom:f 2
Inicjatywna inicjatywny adj:sg:nom:f:pos 1
PPR PPR subst:sg:gen:f 1
z z prep:inst:nwok <<<
Marcelim Marceli subst:sg:inst:m1 X
Nowotką Nowotko subst:sg:inst:m1 X
" " " "
Pawłem Paweł subst:sg:inst:m1 1
Finderem Finder subst:sg:inst:m1 X
" " " "
w w prep:loc:nwok <<<
której który adj:sg:loc:f:pos X
znajdował znajdować praet:sg:m1:imperf 7
się się qub X
też też qub X
Piotr Piotr subst:sg:nom:m1 1
Kartin Kartin subst:sg:nom:m1 X
" " " "
najbliższy bliski adj:sg:nom:m1:sup 8
przyjaciel przyjaciel subst:sg:nom:m1 1
Wacka Wacek subst:sg:gen:m1 X
z z prep:gen:nwok <<<
czasów czas subst:pl:gen:m3 6
hiszpańskich hiszpański adj:pl:gen:m3:pos 1
" " " "
przybyła przybyć praet:sg:f:perf 2
do do prep:gen <<<
kraju kraj subst:sg:gen:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
grudniu grudzień subst:sg:loc:m3 1
1941 1941 adj:sg:loc:m3:pos X
r rok brev:pun 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Na na prep:acc <<<
te ten adj:pl:acc:n:pos 1
i i c X
podobne podobny adj:pl:acc:n:pos 3
pytania pytanie subst:pl:acc:n 5
wojewódzki wojewódzki adj:sg:nom:m1:pos 1
inspektor inspektor subst:sg:nom:m1 1
weterynarii weterynaria subst:sg:gen:f 1
w w prep:loc:nwok <<<
Gdańsku Gdańsk subst:sg:loc:m3 1
Marek Marek subst:sg:nom:m1 X
Puszczewicz Puszczewicz subst:sg:nom:m1 X
odpowiada odpowiadać fin:sg:ter:imperf 2
" " " "
że że comp comp
nawet nawet qub X
w w prep:loc:nwok <<<
Unii unia subst:sg:loc:f 1
Europejskiej europejski adj:sg:loc:f:pos X
nikt nikt subst:sg:nom:m1 X
nie nie qub X
pokusił pokusić praet:sg:m1:perf 1
się się qub X
o o prep:acc <<<
komentarz komentarz subst:sg:acc:m3 3
do do prep:gen <<<
tego ten adj:sg:gen:m3:pos 1
rodzaju rodzaj subst:sg:gen:m3 1
dyrektyw dyrektywa subst:pl:gen:f 1
" " " "
więc więc c X
i i qub X
od od prep:gen:nwok <<<
polskich polski adj:pl:gen:m1:pos 4
inspektorów inspektor subst:pl:gen:m1 1
nie nie qub X
można można pred X
oczekiwać oczekiwać inf:imperf 2
ich on ppron3:pl:gen:f:ter:akc:npraep X
technicznego techniczny adj:sg:gen:n:pos 5
precyzowania precyzować ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Nigdy nigdy adv 1
nie nie qub X
przygotowywała przygotowywać praet:sg:f:imperf 1
m być aglt:sg:pri:imperf:nwok 1
żadnej żaden adj:sg:gen:f:pos 1
strategii strategia subst:sg:gen:f 1
robienia robić ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
kariery kariera subst:sg:gen:f 2
" " " "
nawet nawet qub X
o o prep:loc <<<
niej on ppron3:sg:loc:f:ter:akc:praep X
nie nie qub X
myślała myśleć praet:sg:f:imperf 5
m być aglt:sg:pri:imperf:nwok 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Utrzymując utrzymywać pcon:imperf 7
rzecz rzecz subst:sg:acc:f 2
w w prep:loc:nwok <<<
największej wielki adj:sg:loc:f:sup 2
tajemnicy tajemnica subst:sg:loc:f 2
( ( interp <<<
wiedziało wiedzieć praet:sg:n:imperf 1
o o prep:loc <<<
tym ten adj:sg:loc:m3:pos 1
fakcie fakt subst:sg:loc:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
Warszawie Warszawa subst:sg:loc:f 1
tylko tylko qub X
kilka kilka num:pl:nom:f:rec X
osób osoba subst:pl:gen:f 1
) ) interp <<<
odpowiednio odpowiednio adv:pos 3
wzmocniono wzmocnić imps:perf 1
zapadającą zapadać pact:sg:acc:f:imperf:aff 2
się się qub X
stopę stopa subst:sg:acc:f X
fundamentową fundamentowy adj:sg:acc:f:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Niektórych niektóry adj:pl:acc:m1:pos 1
wojażerów wojażer subst:pl:acc:m1 X
" " " "
zwłaszcza zwłaszcza qub X
debiutujących debiutować pact:pl:acc:m1:imperf:aff 1
w w prep:loc:nwok <<<
tym ten adj:sg:loc:m3:pos 1
środku środek subst:sg:loc:m3 1
lokomocji lokomocja subst:sg:gen:f 1
( ( interp <<<
prędkość prędkość subst:sg:nom:f 3
wznoszenia wznosić ger:sg:gen:n:imperf:aff 3
prawie prawie qub 1
2 2 num:pl:nom:m3:congr X
m metr brev:npun 1
/ / interp <<<
sek sekunda brev:pun 2
jazda jazda subst:sg:nom:f 2
przyprawia przyprawiać fin:sg:ter:imperf 4
o o prep:acc <<<
ucisk ucisk subst:sg:acc:m3 3
w w prep:loc:nwok <<<
dołku dołek subst:sg:loc:m3 X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Pomimo pomimo prep:acc <<<
to to subst:sg:acc:n X
Wincenty Wincenty subst:sg:nom:m1 X
S S brev:pun X
. . interp <<<
uparcie uparcie adv:pos 1
obstaje obstawać fin:sg:ter:imperf 2
przy przy prep:loc <<<
tym to subst:sg:loc:n X
" " " "
comp comp
kopie kopia subst:pl:nom:f 1
nie nie qub X
być fin:pl:ter:imperf 3
jego on ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep X
dziełem dzieło subst:sg:inst:n 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Codzienne codzienny adj:sg:nom:n:pos 5
doświadczenie doświadczenie subst:sg:nom:n 6
dowodzi dowodzić fin:sg:ter:imperf 2
" " " "
że że comp comp
u u prep:gen <<<
większości większość subst:sg:gen:f 1
ludzi człowiek subst:pl:gen:m1 1
opinia opinia subst:sg:nom:f 3
"""" """" interp <<<
sympatyczny sympatyczny adj:sg:nom:m1:pos 1
- - interp <<<
antypatyczny antypatyczny adj:sg:nom:m1:pos 1
"""" """" interp <<<
powstaje powstawać fin:sg:ter:imperf 1
niemal niemal qub X
natychmiast natychmiast adv 1
- - interp <<<
opiera opierać fin:sg:ter:imperf 1
się się qub X
na na prep:loc <<<
ogólnym ogólny adj:sg:loc:n:pos 5
wrażeniu wrażenie subst:sg:loc:n 1
" " " "
wywołanym wywołać ppas:sg:loc:n:perf:aff 1
przez przez prep:acc:nwok <<<
czyjąś czyjś adj:sg:acc:f:pos 1
powierzchowność powierzchowność subst:sg:acc:f 1
" " " "
fizjonomię fizjonomia subst:sg:acc:f 2
" " " "
spojrzenie spojrzenie subst:sg:acc:n 4
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Akcję akcja subst:sg:acc:f 3
ratowania ratować ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
osób osoba subst:pl:gen:f 1
mieszkających mieszkać pact:pl:gen:f:imperf:aff 2
nawet nawet qub X
na na prep:loc <<<
najwyższych wysoki adj:pl:loc:n:sup 6
piętrach piętro subst:pl:loc:n 1
prowadzono prowadzić imps:imperf 1
by by qub X
przy przy prep:loc <<<
pomocy pomoc subst:sg:loc:f 3
uczepionych uczepić ppas:pl:gen:f:perf:aff 1
do do prep:gen <<<
okien okno subst:pl:gen:n 1
linek linka subst:pl:gen:f 1
" " " "
na na prep:loc <<<
których który adj:pl:loc:f:pos X
lokatorzy lokator subst:pl:nom:m1 2
byli być praet:pl:m1:imperf X
by by qub X
opuszczani opuszczać ppas:pl:nom:m1:imperf:aff 3
w w prep:loc:nwok <<<
specjalnych specjalny adj:pl:loc:m3:pos 2
workach worek subst:pl:loc:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Rząd rząd subst:sg:nom:m3 1
boński boński adj:sg:nom:m3:pos 1
należy należeć fin:sg:ter:imperf 2
do do prep:gen <<<
tych ten adj:pl:gen:n:pos 1
państw państwo subst:pl:gen:n 1
- - interp <<<
a a c X
takich taki adj:pl:gen:n:pos 1
jest być fin:sg:ter:imperf 4
już już qub X
na na prep:loc <<<
świecie świat subst:sg:loc:m3 1
mniejszość mniejszość subst:sg:nom:f 2
- - interp <<<
które który adj:pl:nom:n:pos X
dotąd dotąd adv 3
nie nie qub X
podpisały podpisać praet:pl:n:perf 1
układu układ subst:sg:gen:m3 4
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
moim mój adj:sg:loc:m3:pos 1
tekście tekst subst:sg:loc:m3 3
" " " "
wspominając wspominać pcon:imperf 2
o o prep:loc <<<
liberalnym liberalny adj:sg:loc:m3:pos 5
dogmacie dogmat subst:sg:loc:m3 2
nierówności nierówność subst:sg:gen:f 2
miał mieć praet:sg:m1:imperf 4
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
na na prep:loc <<<
myśli myśl subst:sg:loc:f 3
dokładnie dokładnie qub 4
to to subst:sg:acc:n X
" " " "
co co subst:sg:acc:n X
ujął ująć praet:sg:m1:perf 2
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
przypomnieniem przypomnieć ger:sg:inst:n:perf:aff 1
termodynamiki termodynamika subst:sg:gen:f 1
: : interp <<<
że że comp comp
niezbędne niezbędny adj:pl:nom:f:pos 1
być fin:pl:ter:imperf 3
różnice różnica subst:pl:nom:f 2
potencjałów potencjał subst:pl:gen:m3 2
" " " "
żeby żeby comp comp
machina machina subst:sg:nom:f 1
mogła móc praet:sg:f:imperf 1
działać działać inf:imperf 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Myślę myśleć fin:sg:pri:imperf 3
" " " "
że że comp comp
dobrze dobrze adv:pos 5
on ppron3:sg:acc:f:ter:akc:npraep X
kocha kochać fin:sg:ter:imperf 1
każdy każdy adj:sg:nom:m1:pos 1
chrześcijanin chrześcijanin subst:sg:nom:m1 1
uświadamiający uświadamiać pact:sg:nom:m1:imperf:aff 2
sobie siebie siebie:dat X
" " " "
że że comp comp
jest być fin:sg:ter:imperf 3
drugim drugi adj:sg:inst:m1:pos 3
Chrystusem Chrystus subst:sg:inst:m1 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Paul Paul subst:sg:nom:m1 X
Johnson Johnson subst:sg:nom:m1 X
" " " "
angielski angielski adj:sg:nom:m1:pos 3
konserwatysta konserwatysta subst:sg:nom:m1 1
w w prep:loc:nwok <<<
wieku wiek subst:sg:loc:m3 4
upoważniającym upoważniać pact:sg:loc:m3:imperf:aff 1
do do prep:gen <<<
ugruntowanych ugruntować ppas:pl:gen:f:perf:aff 1
już już qub X
opinii opinia subst:pl:gen:f 3
" " " "
autor autor subst:sg:nom:m1 1
znanych znany adj:pl:gen:f:pos 5
i i qub X
u u prep:gen <<<
nas my ppron12:pl:gen:m1:pri X
syntez synteza subst:pl:gen:f 4
( ( interp <<<
"""" """" interp <<<
Historia historia subst:sg:nom:f 4
świata świat subst:sg:gen:m3 1
"""" """" interp <<<
" " " "
"""" """" interp <<<
Historia historia subst:sg:nom:f 4
Żydów Żyd subst:pl:gen:m1 3
"""" """" interp <<<
" " " "
"""" """" interp <<<
Historia historia subst:sg:nom:f 4
chrześcijaństwa chrześcijaństwo subst:sg:gen:n 1
"""" """" interp <<<
) ) interp <<<
podjął podjąć praet:sg:m1:perf 1
się się qub X
tego ten adj:sg:gen:n:pos 1
właśnie właśnie qub X
zadania zadanie subst:sg:gen:n 5
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Nie nie c X
tylko tylko c X
dla dla prep:gen <<<
Kościoła kościół subst:sg:gen:m3 4
człowiek człowiek subst:sg:nom:m1 1
jest być fin:sg:ter:imperf 3
drogą droga subst:sg:inst:f 3
" " " "
także także c X
i i c X
w w prep:loc:nwok <<<
myśleniu myślenie subst:sg:loc:n 4
Papieża papież subst:sg:gen:m1 1
człowiek człowiek subst:sg:nom:m1 1
jest być fin:sg:ter:imperf 3
drogą droga subst:sg:inst:f 3
myślenia myślenie subst:sg:gen:n 6
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Nie nie qub X
upieram upierać fin:sg:pri:imperf 1
się się qub X
przy przy prep:loc <<<
szkole szkoła subst:sg:loc:f 2
" " " "
upieram upierać fin:sg:pri:imperf 1
się się qub X
przy przy prep:loc <<<
rodzinie rodzina subst:sg:loc:f 4
jako jako c X
idealnym idealny adj:sg:loc:n:pos 4
polu pole subst:sg:loc:n 9
realizacji realizacja subst:sg:gen:f 2
osobowości osobowość subst:sg:gen:f 1
otwartej otwarty adj:sg:gen:f:pos 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zaś zaś c X
przed przed prep:inst:nwok <<<
ołtarzem ołtarz subst:sg:inst:m3 1
" " " "
na na prep:loc <<<
gołej goły adj:sg:loc:f:pos 2
ziemi ziemia subst:sg:loc:f 8
posypanej posypać ppas:sg:loc:f:perf:aff 1
piaskiem piasek subst:sg:inst:m3 1
" " " "
leżała leżeć praet:sg:f:imperf 5
prosta prosty adj:sg:nom:f:pos 1
drewniana drewniany adj:sg:nom:f:pos 1
trumna trumna subst:sg:nom:f 1
" " " "
a a c X
w w prep:loc:nwok <<<
niej on ppron3:sg:loc:f:ter:akc:praep X
zwłoki zwłoki subst:pl:nom:n 1
zakonnicy zakonnica subst:sg:gen:f 1
" " " "
zmarłej zmarły adj:sg:gen:f:pos 1
kilka kilka num:pl:acc:m3:rec X
dni dzień subst:pl:gen:m3 1
wcześniej wcześnie adv:com 1
w w prep:loc:nwok <<<
wieku wiek subst:sg:loc:m3 4
91 91 num:pl:gen:m3:congr X
lat rok subst:pl:gen:m3 2
" " " "
Małej mały adj:sg:gen:f:pos 2
Siostry siostra subst:sg:gen:f 2
Magdaleny Magdalena subst:sg:gen:f X
od od prep:gen:nwok <<<
Jezusa Jezus subst:sg:gen:m1 1
" " " "
założycielki założycielka subst:sg:gen:f 1
Wspólnoty wspólnota subst:sg:gen:f 1
Małych mały adj:pl:gen:f:pos 2
Sióstr siostra subst:pl:gen:f 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Społeczna społeczny adj:sg:nom:f:pos 1
presja presja subst:sg:nom:f 1
na na prep:acc <<<
ograniczanie ograniczać ger:sg:acc:n:imperf:aff 1
rozmiarów rozmiar subst:pl:gen:m3 2
bezrobocia bezrobocie subst:sg:gen:n 1
powoduje powodować fin:sg:ter:imperf 1
" " " "
że że comp comp
niektóre niektóry adj:pl:nom:m3:pos 1
kraje kraj subst:pl:nom:m3 1
skłonne skłonny adj:pl:nom:m3:pos 2
być fin:pl:ter:imperf 3
płacić płacić inf:imperf 2
niemal niemal qub X
każdą każdy adj:sg:acc:f:pos 1
cenę cena subst:sg:acc:f 2
za za prep:acc <<<
inwestycje inwestycja subst:pl:acc:f 4
bogatych bogaty adj:pl:gen:f:pos 5
firm firma subst:pl:gen:f 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Rzecz rzecz subst:sg:nom:f 3
w w prep:loc:nwok <<<
tym to subst:sg:loc:n X
tylko tylko qub X
" " " "
że że comp comp
np na przykład brev:pun X
. . interp <<<
obecnie obecnie adv:pos 3
w w prep:loc:nwok <<<
Polsce Polska subst:sg:loc:f 1
łatwiej łatwo adv:com 4
przyjmujemy przyjmować fin:pl:pri:imperf 14
z z prep:gen:nwok <<<
Ameryki Ameryka subst:sg:gen:f 2
" " " "
niewątpliwego niewątpliwy adj:sg:gen:n:pos 1
centrum centrum subst:sg:gen:n 3
naszej nasz adj:sg:gen:f:pos 1
cywilizacji cywilizacja subst:sg:gen:f 2
" " " "
cechy cecha subst:pl:acc:f 1
zmienne zmienny adj:pl:acc:f:pos 2
i i c X
powierzchowne powierzchowny adj:pl:acc:f:pos 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
1993 1993 adj:sg:loc:m3:pos X
roku rok subst:sg:loc:m3 2
w w prep:loc:nwok <<<
liceach liceum subst:pl:loc:n 4
państwowych państwowy adj:pl:loc:n:pos 1
nie nie qub X
zdało zdać praet:sg:n:perf 5
matury matura subst:sg:gen:f 1
tylko tylko qub X
4 4 num:pl:nom:m3:congr X
% % subst:sg:nom:m3 X
uczniów uczeń subst:pl:gen:m1 1
" " " "
w w prep:loc:nwok <<<
szkołach szkoła subst:pl:loc:f 2
niepublicznych niepubliczny adj:pl:loc:f:pos 2
ponad ponad qub X
12 12 num:pl:nom:m3:congr X
% % subst:sg:nom:m3 X
abiturientów abiturient subst:pl:gen:m1 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
I i c X
sprawnymi sprawny adj:pl:inst:m3:pos 7
kanałami kanał subst:pl:inst:m3 X
kolportażowymi kolportażowy adj:pl:inst:m3:pos 1
roześlijcie rozesłać impt:pl:sec:perf 2
" " " "
na na prep:acc <<<
miłość miłość subst:sg:acc:f 1
Boską boski adj:sg:acc:f:pos 7
" " " "
do do prep:gen <<<
wszystkich wszystek adj:pl:gen:f:pos 1
księgarń księgarnia subst:pl:gen:f 1
w w prep:loc:nwok <<<
Polsce Polska subst:sg:loc:f 1
" " " "
jak jak adv:pos X
najszybciej szybko adv:sup 1
! ! interp <<<
& \&\ interp <<<
Nie nie qub X
wiedział wiedzieć praet:sg:m1:imperf 1
nic nic subst:sg:gen:n 1
o o prep:loc <<<
uchwale uchwała subst:sg:loc:f 1
" " " "
podjętej podjąć ppas:sg:loc:f:perf:aff 5
przez przez prep:acc:nwok <<<
radę rada subst:sg:acc:f 1
biskupów biskup subst:pl:gen:m1 1
" " " "
w w prep:loc:nwok <<<
której który adj:sg:loc:f:pos X
postanowiono postanowić imps:perf 1
" " " "
comp comp
ten ten adj:sg:nom:m1:pos 1
" " " "
kto kto subst:sg:nom:m1 X
pierwszy pierwszy adj:sg:nom:m1:pos 1
pojawi pojawić fin:sg:ter:perf 2
się się qub X
w w prep:loc:nwok <<<
tym ten adj:sg:loc:m3:pos 1
dniu dzień subst:sg:loc:m3 3
w w prep:loc:nwok <<<
kościele kościół subst:sg:loc:m3 2
w w prep:loc:nwok <<<
Mirze Mira subst:sg:loc:f X
" " " "
otrzyma otrzymać fin:sg:ter:perf 1
biskupią biskupi adj:sg:acc:f:pos 1
infułę infuła subst:sg:acc:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Nie nie qub X
można można pred X
w w prep:loc:nwok <<<
dzisiejszym dzisiejszy adj:sg:loc:m3:pos 1
świecie świat subst:sg:loc:m3 1
rozumować rozumować inf:imperf 1
kategoriami kategoria subst:pl:inst:f 3
zapewnienia zapewnić ger:sg:gen:n:perf:aff 2
stuprocentowego stuprocentowy adj:sg:gen:n:pos 2
bezpieczeństwa bezpieczeństwo subst:sg:gen:n 1
: : interp <<<
nawet nawet qub X
najpotężniejsze potężny adj:pl:nom:m3:sup 4
kraje kraj subst:pl:nom:m3 1
zamiast zamiast c X
zbroić zbroić inf:imperf 1
się się qub X
po po prep:acc <<<
zęby ząb subst:pl:acc:m3 1
" " " "
muszą musieć fin:pl:ter:imperf 1
szukać szukać inf:imperf 1
dyplomatycznych dyplomatyczny adj:pl:gen:f:pos 1
gwarancji gwarancja subst:pl:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Mówi mówić fin:sg:ter:imperf 2
" " " "
że że comp comp
jej on ppron3:sg:gen:f:ter:akc:npraep X
zwierzęta zwierzę subst:pl:nom:n 2
nie nie qub X
były być praet:pl:n:imperf 3
agresywne agresywny adj:pl:nom:n:pos 1
: : interp <<<
Olka Olka subst:sg:nom:f X
spała spać praet:sg:f:imperf 1
na na prep:loc <<<
fotelu fotel subst:sg:loc:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
kuchni kuchnia subst:sg:loc:f 1
" " " "
Punia Punia subst:sg:nom:f X
miała mieć praet:sg:f:imperf 3
dziewięciodniowego dziewięciodniowy adj:pl:acc:m2:pos 2
szczeniaka szczeniak subst:sg:acc:m2 2
" " " "
od od prep:gen:nwok <<<
którego który adj:sg:gen:m2:pos X
nie nie qub X
odeszła odejść praet:sg:f:perf 2
by by qub X
" " " "
a a c X
Kajtek Kajtek subst:sg:nom:m2 X
cierpiał cierpieć praet:sg:m2:imperf 1
na na prep:acc <<<
paraliż paraliż subst:sg:acc:m3 1
tylnych tylny adj:pl:gen:f:pos 1
łap łapa subst:pl:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zaczęło zacząć praet:sg:n:perf 1
się się qub X
to to subst:sg:nom:n X
od od prep:gen:nwok <<<
Kompresji kompresja subst:sg:gen:f 1
etapów etap subst:pl:gen:m3 1
" " " "
kalamburu kalambur subst:sg:gen:m3 2
umożliwiającego umożliwiać pact:sg:gen:m3:imperf:aff 1
westchnienie westchnienie subst:sg:acc:n 1
: : interp <<<
Etap etap subst:sg:nom:m3 1
przed przed prep:inst:nwok <<<
etapem etap subst:sg:inst:m3 1
" " " "
etap etap subst:sg:nom:m3 1
po po prep:loc <<<
etapie etap subst:sg:loc:m3 1
" " " "
Konia koń subst:sg:acc:m2 1
z z prep:inst:nwok <<<
rzędem rząd subst:sg:inst:m3 6
temu ten adj:sg:dat:m1:pos 1
" " " "
kto kto subst:sg:nom:m1 X
się się qub X
w w prep:loc:nwok <<<
tym to subst:sg:loc:n X
połapie połapać fin:sg:ter:perf 1
! ! interp <<<
& \&\ interp <<<
Kandydaci kandydat subst:pl:nom:m1 1
" " " "
także także qub X
ci ten adj:pl:nom:m1:pos 1
" " " "
którym który adj:pl:dat:m1:pos X
uda udać fin:sg:ter:perf 3
się się qub X
znaleźć znaleźć inf:perf 1
pracę praca subst:sg:acc:f 1
" " " "
nie nie qub X
płacą płacić fin:pl:ter:imperf 1
za za prep:acc <<<
usługę usługa subst:sg:acc:f 1
nic nic subst:sg:gen:n X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Na na prep:acc <<<
przykład przykład subst:sg:acc:m3 2
pod pod prep:inst:nwok <<<
moim mój adj:sg:inst:n:pos 1
nazwiskiem nazwisko subst:sg:inst:n 1
krąży krążyć fin:sg:ter:imperf X
po po prep:loc <<<
Polsce Polska subst:sg:loc:f 1
" " " "
a a c X
nawet nawet qub X
i i qub X
za za prep:inst <<<
granicą granica subst:sg:inst:f 1
" " " "
wiersz wiersz subst:sg:nom:m3 1
pod pod prep:inst:nwok <<<
tytułem tytuł subst:sg:inst:m3 3
"""" """" interp <<<
Jak jak adv:pos X
ja ja ppron12:sg:nom:f:pri X
się się qub X
czuję czuć fin:sg:pri:imperf 1
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Po po prep:loc <<<
trzech trzy num:pl:loc:m3:congr X
miesiącach miesiąc subst:pl:loc:m3 1
urzędowania urzędowanie subst:sg:gen:n 1
" " " "
owocujących owocować pact:pl:loc:m3:imperf:aff 3
spadkiem spadek subst:sg:inst:m3 1
społecznego społeczny adj:sg:gen:n:pos 1
poparcia poparcie subst:sg:gen:n 3
" " " "
rząd rząd subst:sg:nom:m3 1
premiera premier subst:sg:gen:m1 1
Leszka Leszek subst:sg:gen:m1 1
Millera Miller subst:sg:gen:m1 1
poddał poddać praet:sg:m3:perf 2
krytyce krytyka subst:sg:dat:f 1
cztery cztery num:pl:acc:m3:congr X
lata rok subst:pl:acc:m3 2
rządów rząd subst:pl:gen:m3 1
ekipy ekipa subst:sg:gen:f 2
Jerzego Jerzy subst:sg:gen:m1 X
Buzka Buzek subst:sg:gen:m1 X
w w prep:loc:nwok <<<
"""" """" interp <<<
Raporcie raport subst:sg:loc:m3 1
otwarcia otwarcie subst:sg:gen:n 2
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Że że comp comp
też też qub X
cudowne cudowny adj:pl:nom:f:pos 4
instytucje instytucja subst:pl:nom:f 2
na na prep:acc <<<
trzy trzy num:pl:acc:f:congr X
litery litera subst:pl:acc:f 1
- - interp <<<
PiS PiS subst:sg:nom:n 1
" " " "
IPN IPN subst:sg:nom:m3 X
" " " "
WSI WSI subst:sg:nom:n X
" " " "
CBA CBA subst:sg:nom:n X
" " " "
CBŚ CBŚ subst:sg:nom:n X
" " " "
TVP TVP subst:sg:nom:f X
- - interp <<<
nie nie qub X
dokopały dokopać praet:pl:m3:perf 1
się się qub X
do do prep:gen <<<
tego to subst:sg:gen:n X
wcześniej wcześnie adv:com 1
" " " "
tylko tylko c X
akurat akurat qub 1
teraz teraz adv 1
" " " "
kiedy kiedy adv X
J J. brev:pun X
. . interp <<<
K K. brev:pun X
. . interp <<<
przerzucił przerzucić praet:sg:m1:perf X
się się qub X
z z prep:gen:nwok <<<
demaskowania demaskować ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
kont konto subst:pl:gen:n 3
lewicy lewica subst:sg:gen:f 1
na na prep:acc <<<
porachunki porachunek subst:pl:acc:m3 1
z z prep:inst:nwok <<<
prawicą prawica subst:sg:inst:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Prezes prezes subst:sg:nom:m1 1
jest być fin:sg:ter:imperf X
rozliczany rozliczać ppas:sg:nom:m1:imperf:aff 2
z z prep:gen:nwok <<<
policzalnego policzalny adj:sg:gen:m3:pos 1
zysku zysk subst:sg:gen:m3 1
" " " "
premier premier subst:sg:nom:m1 1
z z prep:gen:nwok <<<
trudno trudno adv:pos 1
uchwytnej uchwytny adj:sg:gen:f:pos 1
poprawy poprawa subst:sg:gen:f 1
życia życie subst:sg:gen:n 3
obywateli obywatel subst:pl:gen:m1 1
i i c X
koniunktury koniunktura subst:sg:gen:f 1
" " " "
na na prep:acc <<<
którą który adj:sg:acc:f:pos X
w w prep:loc:nwok <<<
dużej duży adj:sg:loc:f:pos 10
mierze miara subst:sg:loc:f 2
nie nie qub X
ma mieć fin:sg:ter:imperf 4
wpływu wpływ subst:sg:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Samorządowcy samorządowiec subst:pl:nom:m1 1
mają mieć fin:pl:ter:imperf X
otrzymywać otrzymywać inf:imperf 3
z z prep:gen:nwok <<<
Instytutu instytut subst:sg:gen:m3 1
rejestr rejestr subst:sg:acc:m3 2
patronów patron subst:pl:gen:m1 4
z z prep:inst:nwok <<<
komunistyczną komunistyczny adj:sg:inst:f:pos 3
przeszłością przeszłość subst:sg:inst:f 2
" " " "
nie nie qub X
zasługujących zasługiwać pact:pl:gen:m1:imperf:aff 1
na na prep:acc <<<
wyróżnienie wyróżnienie subst:sg:acc:n 5
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Adam Adam subst:sg:nom:m1 1
po po prep:loc <<<
pobycie pobyt subst:sg:loc:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
Nowym Nowy adj:sg:loc:m3:pos 1
Jorku Jork subst:sg:loc:m3 1
nie nie qub X
mógł móc praet:sg:m1:imperf:nagl 1
już już qub X
w w prep:loc:nwok <<<
Krośnie Krosno subst:sg:loc:n 1
złapać złapać inf:perf X
oddechu oddech subst:sg:gen:m3 1
" " " "
postanowił postanowić praet:sg:m1:perf 1
zbudować zbudować inf:perf 1
dom dom subst:sg:acc:m3 1
pod pod prep:inst:nwok <<<
Krakowem Kraków subst:sg:inst:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
Bieszczadach Bieszczady subst:pl:loc:n 1
kupili kupić praet:pl:m1:perf 1
nieruchomości nieruchomość subst:pl:acc:f 1
po po prep:loc <<<
upadłej upadły adj:sg:loc:f:pos X
fabryce fabryka subst:sg:loc:f 1
płyt płyta subst:pl:gen:f 1
wiórowych wiórowy adj:pl:gen:f:pos 1
i i c X
ruszyli ruszyć praet:pl:m1:perf 2
do do prep:gen <<<
Finlandii Finlandia subst:sg:gen:f 1
po po prep:acc <<<
maszyny maszyna subst:pl:acc:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
To to pred 2
pierwszy pierwszy adj:sg:nom:m3:pos 1
sezon sezon subst:sg:nom:m3 2
11-letniego 11-letni adj:sg:gen:m1:pos X
Jurka Jurek subst:sg:gen:m1 X
w w prep:loc:nwok <<<
amatorskiej amatorski adj:sg:loc:f:pos 6
lidze liga subst:sg:loc:f 1
małopolskiej małopolski adj:sg:loc:f:pos 3
" " " "
a a c X
już już qub X
wywalczył wywalczyć praet:sg:m1:perf 2
trzecie trzeci adj:sg:acc:n:pos 2
miejsce miejsce subst:sg:acc:n 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Najbardziej bardzo adv:sup 1
mieszkania mieszkanie subst:pl:nom:n 4
staniały stanieć praet:pl:n:perf 1
w w prep:loc:nwok <<<
Krakowie Kraków subst:sg:loc:m3 1
( ( interp <<<
według według prep:gen <<<
raportu raport subst:sg:gen:m3 1
szybko.pl szybko.pl subst:sg:gen:m3 X
i i c X
Expandera Expander subst:sg:gen:m3 X
ceny cena subst:pl:nom:f 2
ofertowe ofertowy adj:pl:nom:f:pos 1
spadły spaść praet:pl:f:perf 1
od od prep:gen:nwok <<<
2007 2007 adj:sg:gen:m3:pos X
r rok brev:pun 2
. . interp <<<
o o prep:acc <<<
"15 5" "15 5"
proc procent brev:pun 2
. . interp <<<
) ) interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Jego on ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep X
bateria bateria subst:sg:nom:f 1
potrzebowała potrzebować praet:sg:f:imperf 2
nowych nowy adj:pl:gen:m1:pos 7
podoficerów podoficer subst:pl:gen:m1 1
" " " "
a a c X
wyróżniający wyróżniać pact:sg:nom:m1:imperf:aff 3
się się qub X
młody młody adj:sg:nom:m1:pos 1
człowiek człowiek subst:sg:nom:m1 1
świetnie świetnie adv:pos 2
się się qub X
do do prep:gen <<<
tego to subst:sg:gen:n X
nadawał nadawać praet:sg:m1:imperf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
tym ten adj:sg:loc:n:pos 1
miejscu miejsce subst:sg:loc:n 2
chcę chcieć fin:sg:pri:imperf 1
podziękować podziękować inf:perf 1
dyr dyrektor brev:pun 1
. . interp <<<
H H brev:pun X
. . interp <<<
Sicińskiemu Siciński subst:sg:dat:m1 X
za za prep:acc <<<
udostępnienie udostępnić ger:sg:acc:n:perf:aff 1
sprzętu sprzęt subst:sg:gen:m3 2
stanowiącego stanowić pact:sg:gen:m3:imperf:aff 1
wyposażenie wyposażenie subst:sg:acc:n 2
karetki karetka subst:sg:gen:f 1
. . interp <<<
"""" """" interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
solarium solarium subst:sg:loc:n 1
na na prep:loc <<<
terenie teren subst:sg:loc:m3 2
Ostrzeszowa Ostrzeszów subst:sg:gen:m3 1
nieznany nieznany adj:sg:nom:m1:pos 1
sprawca sprawca subst:sg:nom:m1 1
dokonał dokonać praet:sg:m1:perf 2
kradzieży kradzież subst:sg:gen:f 2
pieniędzy pieniądz subst:pl:gen:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
kwocie kwota subst:sg:loc:f 1
920 920 num:pl:gen:m2:congr X
brev:npun 1
na na prep:acc <<<
szkodę szkoda subst:sg:acc:f 2
jednej jeden adj:sg:gen:f:pos 3
z z prep:gen:nwok <<<
klientek klientka subst:pl:gen:f 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Pomocy pomoc subst:sg:gen:f 1
znikąd znikąd adv 2
oczywiście oczywiście qub X
nie nie qub X
mogli móc praet:pl:m1:imperf 1
śmy być aglt:pl:pri:imperf:nwok 1
oczekiwać oczekiwać inf:imperf 2
" " " "
tym tym adv X
bardziej bardzo adv:com 1
że że comp comp
wystąpili wystąpić praet:pl:m1:perf 6
śmy być aglt:pl:pri:imperf:nwok 1
z z prep:gen:nwok <<<
Federacji federacja subst:sg:gen:f 2
Metalowców metalowiec subst:pl:gen:m1 1
i i c X
OPZZ OPZZ subst:sg:gen:n X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Jeżeli jeżeli comp comp
ktoś ktoś subst:sg:nom:m1 2
w w prep:loc:nwok <<<
dzisiejszych dzisiejszy adj:pl:loc:m3:pos 1
czasach czas subst:pl:loc:m3 6
mówi mówić fin:sg:ter:imperf 2
" " " "
że że comp comp
był być praet:sg:m1:imperf 1
w w prep:loc:nwok <<<
Egipcie Egipt subst:sg:loc:m3 1
" " " "
musi musieć fin:sg:ter:imperf 1
interp <<<
aby aby comp comp
mu on ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep X
wierzono wierzyć imps:imperf 1
interp <<<
przywieźć przywieźć inf:perf 1
ze z prep:inst:wok <<<
sobą siebie siebie:inst X
co co prep:acc <<<
najmniej mało adv:sup X
piramidę piramida subst:sg:acc:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Na na prep:loc <<<
całym cały adj:sg:loc:m3:pos 8
świecie świat subst:sg:loc:m3 1
program program subst:sg:nom:m3 1
komputerowy komputerowy adj:sg:nom:m3:pos 1
traktowany traktować ppas:sg:nom:m3:imperf:aff 1
jest być fin:sg:ter:imperf 6
znacznie znacznie adv:pos 2
lepiej dobrze adv:com 11
od od prep:gen:nwok <<<
samego sam adj:sg:gen:m3:pos 1
komputera komputer subst:sg:gen:m3 1
" " " "
gdyż gdyż comp comp
jego on ppron3:sg:gen:m3:ter:akc:npraep X
ułożenie ułożyć ger:sg:nom:n:perf:aff 5
wymaga wymagać fin:sg:ter:imperf 1
niewspółmiernie niewspółmiernie adv:pos 1
większego duży adj:sg:gen:m3:com 10
wysiłku wysiłek subst:sg:gen:m3 1
twórczego twórczy adj:sg:gen:m3:pos 5
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Pamiętamy pamiętać fin:pl:pri:imperf 3
interp <<<
na na prep:loc <<<
wskaźniku wskaźnik subst:sg:loc:m3 22
po po prep:loc <<<
lewej lewy adj:sg:loc:f:pos 1
stronie strona subst:sg:loc:f 3
u u prep:gen <<<
dołu dół subst:sg:gen:m3 1
ekranu ekran subst:sg:gen:m3 1
widać widać pred 1
symbol symbol subst:sg:acc:m3 1
przedmiotu przedmiot subst:sg:gen:m3 1
" " " "
który który adj:sg:acc:m3:pos X
aktualnie aktualnie adv:pos 3
niesiemy nieść fin:pl:pri:imperf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Badania badanie subst:pl:acc:n 2
wielkości wielkość subst:sg:gen:f 6
sił siła subst:pl:gen:f 6
naciągu naciąg subst:sg:gen:m3 2
strun struna subst:pl:gen:f X
na na prep:loc <<<
torze tor subst:sg:loc:m3 8
przeprowadzono przeprowadzić imps:perf 2
przez przez prep:acc:nwok <<<
bezpośredni bezpośredni adj:sg:acc:m3:pos 1
pomiar pomiar subst:sg:acc:m3 2
sił siła subst:pl:gen:f 6
w w prep:loc:nwok <<<
poszczególnych poszczególny adj:pl:loc:f:pos 1
strunach struna subst:pl:loc:f X
za za prep:inst <<<
pomocą pomoc subst:sg:inst:f 3
przyrządu przyrząd subst:sg:gen:m3 1
VOGT VOGT subst:sg:gen:m3 X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Nawet nawet qub X
te ten adj:pl:nom:m3:pos 1
usztywnione usztywnić ppas:pl:nom:m3:perf:aff 1
gąbką gąbka subst:sg:inst:f 3
nie nie qub X
nadają nadawać fin:pl:ter:imperf 1
się się qub X
do do prep:gen <<<
wędrówek wędrówka subst:pl:gen:f 1
" " " "
a a c X
tylko tylko qub X
do do prep:gen <<<
przenoszenia przenosić ger:sg:gen:n:imperf:aff 3
rzeczy rzecz subst:pl:gen:f 4
np na przykład brev:pun X
. . interp <<<
z z prep:gen:nwok <<<
domu dom subst:sg:gen:m3 2
do do prep:gen <<<
autokaru autokar subst:sg:gen:m3 1
lub lub c X
samochodu samochód subst:sg:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Za za prep:inst <<<
stadami stado subst:pl:inst:n 1
tych ten adj:pl:gen:f:pos 1
sympatycznych sympatyczny adj:pl:gen:f:pos 1
ryb ryba subst:pl:gen:f 1
zbierających zbierać pact:pl:gen:f:imperf:aff 1
się się qub X
w w prep:acc:nwok <<<
stada stado subst:pl:acc:n 1
" " " "
by by comp comp
się się qub X
"""" """" interp <<<
wytrzeć wytrzeć inf:perf X
"""" """" interp <<<
podążają podążać fin:pl:ter:imperf 1
duże duży adj:pl:nom:m2:pos 1
drapieżniki drapieżnik subst:pl:nom:m2 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Można można pred X
by by qub X
nawet nawet qub X
powiedzieć powiedzieć inf:perf 1
" " " "
że że comp comp
w w prep:loc:nwok <<<
jego on ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep X
umyśle umysł subst:sg:loc:m3 1
pojęcie pojęcie subst:sg:nom:n 2
wiary wiara subst:sg:gen:f 2
i i c X
pewności pewność subst:sg:gen:f 1
niemal niemal qub X
się się qub X
utożsamiało utożsamiać praet:sg:n:imperf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Trudno trudno adv:pos 1
wyobrazić wyobrazić inf:perf 1
sobie siebie siebie:dat X
bardziej bardzo adv:com 1
logiczny logiczny adj:sg:acc:m3:pos 3
i i c X
oczywisty oczywisty adj:sg:acc:m3:pos 1
początek początek subst:sg:acc:m3 2
drugiego drugi adj:sg:gen:m3:pos 2
etapu etap subst:sg:gen:m3 1
transformacji transformacja subst:sg:gen:f 2
niż niż c X
systemowe systemowy adj:sg:acc:n:pos 6
uporządkowanie uporządkować ger:sg:acc:n:perf:aff 3
sfery sfera subst:sg:gen:f 2
finansów finanse subst:pl:gen:n 1
publicznych publiczny adj:pl:gen:n:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zamierzenia zamierzenie subst:pl:nom:n 1
rozwojowe rozwojowy adj:pl:nom:n:pos 1
służby służba subst:sg:gen:f 2
hydrologicznej hydrologiczny adj:sg:gen:f:pos 1
w w prep:loc:nwok <<<
Oddziale oddział subst:sg:loc:m3 4
IMGW IMGW subst:sg:gen:m3 X
w w prep:loc:nwok <<<
Poznaniu Poznań subst:sg:loc:m3 1
powinny powinien winien:pl:n:imperf 1
w w prep:loc:nwok <<<
najbliższych bliski adj:pl:loc:m3:sup 5
latach rok subst:pl:loc:m3 2
skupiać skupiać inf:imperf 2
się się qub X
w w prep:loc:nwok <<<
trzech trzy num:pl:loc:m3:congr X
zasadniczych zasadniczy adj:pl:loc:m3:pos 2
kierunkach kierunek subst:pl:loc:m3 3
działania działanie subst:sg:gen:n 2
: : interp <<<
poprawie poprawa subst:sg:loc:f 1
funkcjonowania funkcjonowanie subst:sg:gen:n 1
służby służba subst:sg:gen:f 2
pod pod prep:inst:nwok <<<
względem wzgląd subst:sg:inst:m3 2
organizacyjnym organizacyjny adj:sg:inst:m3:pos 1
" " " "
poprawie poprawa subst:sg:loc:f 1
wyposażenia wyposażenie subst:sg:gen:n 1
sieci sieć subst:sg:gen:f 9
obserwacyjno obserwacyjny adja 1
interp <<<
pomiarowej pomiarowy adj:sg:gen:f:pos 1
w w prep:acc:nwok <<<
aparaturę aparatura subst:sg:acc:f 1
pomiarową pomiarowy adj:sg:acc:f:pos 1
i i c X
urządzenia urządzenie subst:pl:acc:n 5
pomocnicze pomocniczy adj:pl:acc:n:pos 2
oraz oraz c X
doskonaleniu doskonalić ger:sg:loc:n:imperf:aff 1
metod metoda subst:pl:gen:f 1
pracy praca subst:sg:gen:f 2
i i c X
urządzeń urządzenie subst:pl:gen:n 5
pomiarowych pomiarowy adj:pl:gen:n:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zaplanowała zaplanować praet:sg:f:perf 1
m być aglt:sg:pri:imperf:nwok 1
wyjazd wyjazd subst:sg:acc:m3 1
do do prep:gen <<<
Grecji Grecja subst:sg:gen:f 1
i i c X
od od prep:gen:nwok <<<
tygodni tydzień subst:pl:gen:m3 1
biję bić fin:sg:pri:imperf 1
się się qub X
z z prep:inst:nwok <<<
myślami myśl subst:pl:inst:f 3
" " " "
czy czy qub X
zaproponować zaproponować inf:perf 2
Asi Asia subst:sg:dat:f X
" " " "
by by comp comp
pojechała pojechać praet:sg:f:perf 2
ze z prep:inst:wok <<<
mną ja ppron12:sg:inst:f:pri X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zorganizowali zorganizować praet:pl:m1:perf 5
śmy być aglt:pl:pri:imperf:nwok 1
więc więc c X
tzw tak zwany brev:pun X
. . interp <<<
Tour Tour subst:sg:acc:m3 X
de de subst:sg:acc:m3 X
la La subst:sg:acc:m3 X
Pelmo Pelmo subst:sg:acc:m3 X
" " " "
czyli czyli c X
obejście obejść ger:sg:acc:n:perf:aff 1
tego ten adj:sg:gen:m3:pos 1
złowrogiego złowrogi adj:sg:gen:m3:pos 1
masywu masyw subst:sg:gen:m3 1
dookoła dookoła adv 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Wkrótce wkrótce adv 1
potem potem adv 1
do do prep:gen <<<
ratusza ratusz subst:sg:gen:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
Bytowie Bytów subst:sg:loc:m3 1
doszło dojść praet:sg:n:perf 19
z z prep:gen:nwok <<<
Warszawy Warszawa subst:sg:gen:f 1
pismo pismo subst:sg:nom:n 2
rabina rabin subst:sg:gen:m1 1
Michaela Michael subst:sg:gen:m1 X
Schudricha Schudrich subst:sg:gen:m1 X
" " " "
pełnomocnika pełnomocnik subst:sg:gen:m1 1
Komisji komisja subst:sg:gen:f 1
Rabinackiej rabinacki adj:sg:gen:f:pos 1
do do prep:gen <<<
spraw sprawa subst:pl:gen:f 1
cmentarzy cmentarz subst:pl:gen:m3 1
" " " "
żądające żądać pact:sg:nom:n:imperf:aff 1
zapewnienia zapewnić ger:sg:gen:n:perf:aff 1
" " " "
że że comp comp
na na prep:loc <<<
terenie teren subst:sg:loc:m3 2
cmentarza cmentarz subst:sg:gen:m3 1
nie nie qub X
będą być bedzie:pl:ter:imperf 4
podejmowane podejmować ppas:pl:nom:n:imperf:aff 1
żadne żaden adj:pl:nom:n:pos 1
działania działanie subst:pl:nom:n 2
wbrew wbrew prep:dat <<<
religii religia subst:sg:dat:f 1
i i c X
tradycji tradycja subst:sg:dat:f 2
żydowskiej żydowski adj:sg:dat:f:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Rola rola subst:sg:nom:f 2
tego ten adj:sg:gen:m3:pos 1
czynnika czynnik subst:sg:gen:m3 1
została zostać praet:sg:f:perf X
również również qub X
należycie należycie adv:pos 1
podkreślona podkreślić ppas:sg:nom:f:perf:aff 1
tak tak c X
w w prep:loc:nwok <<<
uszeregowaniu uszeregować ger:sg:loc:n:perf:aff 3
" " " "
jak jak c X
i i c X
w w prep:loc:nwok <<<
wypowiedziach wypowiedź subst:pl:loc:f 1
respondentów respondent subst:pl:gen:m1 1
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Dorotka Dorotka subst:sg:nom:f X
bardzo bardzo adv:pos 1
zgorszona zgorszony adj:sg:nom:f:pos 1
: : interp <<<
"""" """" interp <<<
Mamo mama subst:sg:voc:f 1
" " " "
dlaczego dlaczego adv X
oni on ppron3:pl:nom:m1:ter:akc:npraep X
w w prep:loc:nwok <<<
tej ten adj:sg:loc:f:pos 1
telewizji telewizja subst:sg:loc:f 1
tak tak adv:pos X
się się qub X
kłócą kłócić fin:pl:ter:imperf 1
? ? interp <<<
& \&\ interp <<<
Trzeba trzeba pred 1
je on ppron3:sg:acc:n:ter:akc:npraep X
traktować traktować inf:imperf 1
jako jako c X
sukces sukces subst:sg:acc:m3 2
planowej planowy adj:sg:gen:f:pos 2
gospodarki gospodarka subst:sg:gen:f 1
socjalistycznej socjalistyczny adj:sg:gen:f:pos 1
" " " "
która który adj:sg:nom:f:pos X
doprowadziła doprowadzić praet:sg:f:perf 1
do do prep:gen <<<
rozwoju rozwój subst:sg:gen:m3 1
przemysłu przemysł subst:sg:gen:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
całym cały adj:sg:loc:m3:pos 8
kraju kraj subst:sg:loc:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Przygotować przygotować inf:perf 4
krem krem subst:sg:acc:m3 3
: : interp <<<
mleko mleko subst:sg:acc:n 4
gotować gotować inf:imperf 3
z z prep:inst:nwok <<<
cukrem cukier subst:sg:inst:m3 1
około około qub X
2 2 num:pl:gen:f:rec X
- - interp <<<
3 3 num:pl:gen:f:rec X
godz godzina brev:pun 3
. . interp <<<
w w prep:loc:nwok <<<
płaskim płaski adj:sg:loc:m3:pos X
rondlu rondel subst:sg:loc:m3 1
na na prep:loc <<<
małym mały adj:sg:loc:m3:pos 2
ogniu ogień subst:sg:loc:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Orzechy orzech subst:pl:acc:m2 1
i i c X
migdały migdał subst:pl:acc:m3 2
zemleć zemleć inf:perf 1
" " " "
wymieszać wymieszać inf:perf 1
z z prep:inst:nwok <<<
cukrem cukier subst:sg:inst:m3 1
oraz oraz c X
3 3 num:pl:inst:f:congr X
łyżkami łyżka subst:pl:inst:f 6
masła masło subst:sg:gen:n 1
na na prep:acc <<<
gładką gładki adj:sg:acc:f:pos 1
masę masa subst:sg:acc:f 1
i i c X
połączyć połączyć inf:perf 1
z z prep:inst:nwok <<<
kuskusem kuskus subst:sg:inst:m3 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Właśnie właśnie qub X
dlatego dlatego adv X
Lenin Lenin subst:sg:nom:m1 1
" " " "
szczęśliwszy szczęśliwy adj:sg:nom:m1:com 2
niż niż prep:nom <<<
Marks Marks subst:sg:nom:m1 1
i i c X
Engels Engels subst:sg:nom:m1 X
" " " "
potrafił potrafić praet:sg:m1:imperf 1
pozostawić pozostawić inf:perf 11
klasie klasa subst:sg:dat:f 10
robotniczej robotniczy adj:sg:dat:f:pos 1
świata świat subst:sg:gen:m3 1
" " " "
potrafił potrafić praet:sg:m1:imperf 1
pozostawić pozostawić inf:perf 11
całej cały adj:sg:dat:f:pos 8
ludzkości ludzkość subst:sg:dat:f 1
w w prep:loc:nwok <<<
dziedzictwie dziedzictwo subst:sg:loc:n 1
dzieło dzieło subst:sg:acc:n 2
swego swój adj:sg:gen:n:pos 2
życia życie subst:sg:gen:n 10
: : interp <<<
proletariacką proletariacki adj:sg:acc:f:pos 1
" " " "
rewolucyjną rewolucyjny adj:sg:acc:f:pos 2
władzę władza subst:sg:acc:f 2
radziecką radziecki adj:sg:acc:f:pos 7
na na prep:loc <<<
jednej jeden adj:sg:loc:f:pos X
szóstej szósty adj:sg:loc:f:pos 5
części część subst:sg:loc:f 1
globu glob subst:sg:gen:m3 2
ziemskiego ziemski adj:sg:gen:m3:pos 1
" " " "
władzę władza subst:sg:acc:f 2
" " " "
która który adj:sg:nom:f:pos X
zbudowała zbudować praet:sg:f:perf 2
socjalizm socjalizm subst:sg:acc:m3 2
" " " "
władzę władza subst:sg:acc:f 2
" " " "
która który adj:sg:nom:f:pos X
stanowi stanowić fin:sg:ter:imperf 1
ośrodek ośrodek subst:sg:acc:m3 2
sił siła subst:pl:gen:f 2
postępowych postępowy adj:pl:gen:f:pos 1
i i c X
demokratycznych demokratyczny adj:pl:gen:f:pos 5
całego cały adj:sg:gen:m3:pos 8
świata świat subst:sg:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Jeżeli jeżeli comp comp
brak brak subst:sg:nom:m3 1
skrupułów skrupuły subst:pl:gen:n 1
moralnych moralny adj:pl:gen:n:pos 4
" " " "
który który adj:sg:acc:m3:pos X
zauważamy zauważać fin:pl:pri:imperf 1
obecnie obecnie adv:pos 3
na na prep:loc <<<
świecie świat subst:sg:loc:m3 1
będzie być bedzie:sg:ter:imperf XF
trwał trwać praet:sg:m3:imperf 1
nadal nadal adv 1
w w prep:loc:nwok <<<
połączeniu połączenie subst:sg:loc:n 8
z z prep:inst:nwok <<<
pogardą pogarda subst:sg:inst:f 1
wobec wobec prep:gen <<<
godności godność subst:sg:gen:f 1
" " " "
wobec wobec prep:gen <<<
wolności wolność subst:sg:gen:f 3
oraz oraz c X
najbardziej bardzo adv:sup 1
elementarnych elementarny adj:pl:gen:f:pos 1
zasad zasada subst:pl:gen:f 3
miłosierdzia miłosierdzie subst:sg:gen:n 1
i i c X
braterstwa braterstwo subst:sg:gen:n 2
chrześcijańskiego chrześcijański adj:sg:gen:n:pos 1
" " " "
jeżeli jeżeli comp comp
sumieniu sumienie subst:sg:dat:n 1
katolickiemu katolicki adj:sg:dat:n:pos 3
nie nie qub X
przywrócimy przywrócić fin:pl:pri:perf 2
jego on ppron3:sg:gen:n:ter:akc:npraep X
duchowej duchowy adj:sg:gen:f:pos 2
natury natura subst:sg:gen:f 3
" " " "
świat świat subst:sg:nom:m3 1
potoczy potoczyć fin:sg:ter:perf 3
się się qub X
ku ku prep:dat <<<
wojnie wojna subst:sg:dat:f 1
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Pierwiosnki pierwiosnek subst:pl:nom:m3 1
należą należeć fin:pl:ter:imperf 3
do do prep:gen <<<
roślin roślina subst:pl:gen:f 1
doniczkowych doniczkowy adj:pl:gen:f:pos 1
kwitnących kwitnący adj:pl:gen:f:pos X
" " " "
które który adj:pl:nom:f:pos X
w w prep:loc:nwok <<<
ostatnich ostatni adj:pl:loc:m3:pos 6
latach rok subst:pl:loc:m3 2
w w prep:loc:nwok <<<
naszym nasz adj:sg:loc:m3:pos 1
kraju kraj subst:sg:loc:m3 1
nie nie qub X
cieszyły cieszyć praet:pl:f:imperf 2
się się qub X
jakoś jakoś qub 3
zbytnim zbytni adj:sg:inst:n:pos X
zainteresowaniem zainteresowanie subst:sg:inst:n 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Jeśli jeśli comp comp
mimo mimo prep:acc <<<
wszystko wszystko subst:sg:acc:n 1
na na prep:loc <<<
trawniku trawnik subst:sg:loc:m3 1
zauważymy zauważyć fin:pl:pri:perf 1
"""" """" interp <<<
sfilcowane sfilcować ppas:pl:acc:n:perf:aff X
"""" """" interp <<<
miejsca miejsce subst:pl:acc:n 1
" " " "
powinni powinien winien:pl:m1:imperf 1
śmy być aglt:pl:pri:imperf:nwok 1
wykonać wykonać inf:perf 3
wertykulację wertykulacja subst:sg:acc:f 1
" " " "
czyli czyli c X
pionowo pionowo adv:pos 1
pociąć pociąć inf:perf 2
darń darń subst:sg:acc:f 1
ostrym ostry adj:sg:inst:m3:pos 10
szpadlem szpadel subst:sg:inst:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Redakcja redakcja subst:sg:nom:f 1
"""" """" interp <<<
Gazety gazeta subst:sg:gen:f 1
Lokalnej lokalny adj:sg:gen:f:pos 1
"""" """" interp <<<
informuje informować fin:sg:ter:imperf 1
" " " "
comp comp
w w prep:loc:nwok <<<
numerze numer subst:sg:loc:m3 3
z z prep:gen:nwok <<<
września wrzesień subst:sg:gen:m3 1
do do prep:gen <<<
artykułu artykuł subst:sg:gen:m3 1
"""" """" interp <<<
Witaj witać impt:sg:sec:imperf 1
Szkoło szkoła subst:sg:voc:f 2
"""" """" interp <<<
wdarła wedrzeć praet:sg:f:perf 2
się się qub X
nieścisłość nieścisłość subst:sg:nom:f 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zapewne zapewne qub X
z z prep:inst:nwok <<<
większością większość subst:sg:inst:f 1
ukazanych ukazać ppas:pl:gen:f:perf:aff 2
tu tu adv 2
książek książka subst:pl:gen:f 1
można można pred X
polemizować polemizować inf:imperf 1
" " " "
ukazując ukazywać pcon:imperf 1
ich on ppron3:pl:gen:f:ter:akc:npraep X
niedoskonałości niedoskonałość subst:pl:acc:f 1
literackie literacki adj:pl:acc:f:pos 2
czy czy c X
ideowe ideowy adj:pl:acc:f:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Należy należeć fin:sg:ter:imperf 1
jednak jednak c X
czynić czynić inf:imperf 1
to to subst:sg:acc:n X
z z prep:inst:nwok <<<
wyczuciem wyczucie subst:sg:inst:n 3
" " " "
zwłaszcza zwłaszcza qub X
w w prep:loc:nwok <<<
starszych stary adj:pl:loc:m3:com 2
pojazdach pojazd subst:pl:loc:m3 1
" " " "
w w prep:loc:nwok <<<
których który adj:pl:loc:m3:pos X
otwór otwór subst:sg:nom:m3 1
wlewowy wlewowy adj:sg:nom:m3:pos 2
jest być fin:sg:ter:imperf 3
z z prep:gen:nwok <<<
reguły reguła subst:sg:gen:f 1
dosyć dosyć qub X
szeroki szeroki adj:sg:nom:m3:pos 4
" " " "
aby aby comp comp
przypadkiem przypadek subst:sg:inst:m3 1
"""" """" interp <<<
prowizorka prowizorka subst:sg:nom:f X
"""" """" interp <<<
nie nie qub X
wpadła wpaść praet:sg:f:perf 10
za za qub X
głęboko głęboko adv:pos 1
. . interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
zabytkach zabytek subst:pl:loc:m3 2
tych ten adj:pl:loc:m3:pos 1
znajdują znajdować fin:pl:ter:imperf 4
się się qub X
również również qub X
stosunkowo stosunkowo adv:pos 1
nieliczne nieliczny adj:pl:nom:f:pos 1
kompozycje kompozycja subst:pl:nom:f 1
czysto czysto adv:pos 24
instrumentalne instrumentalny adj:pl:nom:f:pos 4
" " " "
przeznaczone przeznaczyć ppas:pl:nom:f:perf:aff 2
wyłącznie wyłącznie qub 1
na na prep:acc <<<
organy organy subst:pl:acc:n 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Nie nie qub X
susz suszyć impt:sg:sec:imperf 1
mu on ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep X
głowy głowa subst:sg:gen:f 1
o o prep:acc <<<
pieniądze pieniądz subst:pl:acc:m3 1
" " " "
ale ale c X
pilnuj pilnować impt:sg:sec:imperf 2
" " " "
by by comp comp
dokładał dokładać praet:sg:m1:imperf 1
się się qub X
do do prep:gen <<<
rodzinnego rodzinny adj:sg:gen:m3:pos 1
budżetu budżet subst:sg:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Wybawienie wybawienie subst:sg:nom:n 1
od od prep:gen:nwok <<<
Złego zły subst:sg:gen:m1 2
jest być fin:sg:ter:imperf 3
prośbą prośba subst:sg:inst:f 1
o o prep:acc <<<
uwolnienie uwolnić ger:sg:acc:n:perf:aff 4
od od prep:gen:nwok <<<
wszelkiego wszelki adj:sg:gen:n:pos 1
zła zło subst:sg:gen:n 2
" " " "
zarówno zarówno c X
przeszłego przeszły adj:sg:gen:n:pos 1
" " " "
teraźniejszego teraźniejszy adj:sg:gen:n:pos 1
jak jak c X
i i c X
przyszłego przyszły adj:sg:gen:n:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Prośba prośba subst:sg:nom:f 1
ta ten adj:sg:nom:f:pos 1
nie nie qub X
dotyczy dotyczyć fin:sg:ter:imperf 1
"""" """" interp <<<
mnie ja ppron12:sg:gen:m1:pri:akc X
"""" """" interp <<<
osobiście osobiście adv:pos 1
lecz lecz c X
"""" """" interp <<<
nas my ppron12:pl:gen:m1:pri X
"""" """" interp <<<
wszystkich wszystek adj:pl:gen:m1:pos 1
" " " "
całej cały adj:sg:gen:f:pos 8
rodziny rodzina subst:sg:gen:f 2
ludzkiej ludzki adj:sg:gen:f:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Ale ale c X
jest być fin:sg:ter:imperf 3
prawicowcem prawicowiec subst:sg:inst:m1 1
" " " "
który który adj:sg:nom:m1:pos X
w w prep:loc:nwok <<<
swoich swój adj:pl:loc:n:pos 2
wystąpieniach wystąpienie subst:pl:loc:n 10
nie nie qub X
stara starać fin:sg:ter:imperf 1
się się qub X
w w prep:acc:nwok <<<
sposób sposób subst:sg:acc:m3 2
charakteryzujący charakteryzować pact:sg:acc:m3:imperf:aff 3
wielu wiele num:pl:acc:m1:rec 3
polityków polityk subst:pl:gen:m1 1
"""" """" interp <<<
bić bić inf:imperf 1
lewych lewy subst:pl:gen:m1 4
"""" """" interp <<<
" " " "
chociaż chociaż comp comp
Leszek Leszek subst:sg:nom:m1 1
Miler Miler subst:sg:nom:m1 1
i i c X
"""" """" interp <<<
Trybuna Trybuna subst:sg:nom:f 1
"""" """" interp <<<
przewijali przewijać praet:pl:m1:imperf 3
się się qub X
w w prep:loc:nwok <<<
wystąpieniach wystąpienie subst:pl:loc:n 10
Kwiatkowskiego Kwiatkowski subst:sg:gen:m1 X
w w prep:acc:nwok <<<
miarę miara subst:sg:acc:f 2
często często adv:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Statut statut subst:sg:nom:m3 1
Spółdzielni spółdzielnia subst:sg:gen:f 1
mówi mówić fin:sg:ter:imperf 1
" " " "
że że comp comp
w w prep:loc:nwok <<<
pierwszej pierwszy adj:sg:loc:f:pos 1
turze tura subst:sg:loc:f 1
wyborów wybory subst:pl:gen:n 1
do do prep:gen <<<
władz władza subst:pl:gen:f 1
Spółdzielni spółdzielnia subst:sg:gen:f 1
za za prep:acc <<<
wybranych wybrać ppas:pl:acc:m1:perf:aff 2
uważa uważać fin:sg:ter:imperf 3
się się qub X
tych ten adj:pl:acc:m1:pos 1
" " " "
którzy który adj:pl:nom:m1:pos X
uzyskali uzyskać praet:pl:m1:perf 1
50 50 num:pl:acc:m3:rec X
% % subst:sg:nom:m3 X
ważnych ważny adj:pl:gen:m3:pos 1
głosów głos subst:pl:gen:m3 13
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Po po prep:loc <<<
kilku kilka num:pl:loc:f:congr X
kolejkach kolejka subst:pl:loc:f 2
jeden jeden adj:sg:nom:m1:pos 3
z z prep:gen:nwok <<<
nich on ppron3:pl:gen:m1:ter:akc:praep X
mówi mówić fin:sg:ter:imperf 2
: : interp <<<
- - interp <<<
Wiesz wiedzieć fin:sg:sec:imperf X
co co subst:sg:acc:n X
" " " "
na na prep:acc <<<
złote złoty adj:pl:acc:m3:pos 1
kolczyki kolczyk subst:pl:acc:m3 1
już już qub X
nie nie qub X
starczy starczyć fin:sg:ter:perf 1
pieniędzy pieniądz subst:pl:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Dnia dzień subst:sg:gen:m3 3
19 19 adj:sg:gen:m3:pos X
kwietnia kwiecień subst:sg:gen:m3 1
1986 1986 adj:sg:gen:m3:pos X
r rok brev:pun 2
. . interp <<<
zmarła zemrzeć praet:sg:f:perf 1
w w prep:loc:nwok <<<
Holandii Holandia subst:sg:loc:f 1
Halina Halina subst:sg:nom:f X
Świdzińska Świdzińska subst:sg:nom:f X
" " " "
dokąd dokąd adv X
przeniosła przenieść praet:sg:f:perf 2
się się qub X
w w prep:loc:nwok <<<
1976 1976 adj:sg:loc:m3:pos X
r rok brev:pun 2
. . interp <<<
po po prep:loc <<<
przejściu przejść ger:sg:loc:n:perf:aff 5
na na prep:acc <<<
emeryturę emerytura subst:sg:acc:f 2
w w prep:loc:nwok <<<
Stanach Stany subst:pl:loc:n 1
Zjednoczonych Zjednoczony adj:pl:loc:n:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Po po prep:loc <<<
południu południe subst:sg:loc:n 2
w w prep:acc:nwok <<<
niedzielę niedziela subst:sg:acc:f 1
do do prep:gen <<<
"""" """" interp <<<
Manifestu manifest subst:sg:gen:m3 X
"""" """" interp <<<
przybył przybyć praet:sg:m1:perf 2
przewodniczący przewodniczący subst:sg:nom:m1 2
WRN WRN subst:sg:gen:f X
w w prep:loc:nwok <<<
Katowicach Katowice subst:pl:loc:n 1
" " " "
Adam Adam subst:sg:nom:m1 1
Szczurowski Szczurowski subst:sg:nom:m1 X
w w prep:loc:nwok <<<
towarzystwie towarzystwo subst:sg:loc:n 4
emerytowanego emerytować ppas:sg:gen:m1:imperf:aff X
dyrektora dyrektor subst:sg:gen:m1 1
i i c X
budowniczego budowniczy subst:sg:gen:m1 1
tej ten adj:sg:gen:f:pos 1
kopalni kopalnia subst:sg:gen:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Do do prep:gen <<<
rozwiązania rozwiązać ger:sg:gen:n:perf:aff 4
dokładnie dokładnie adv:pos 3
zlokalizowanych zlokalizować ppas:pl:gen:m3:perf:aff 2
problemów problem subst:pl:gen:m3 1
jak jak prep:nom <<<
np na przykład brev:pun X
. . interp <<<
cellulit cellulit subst:sg:nom:m3 1
czyli czyli c X
skórka skórka subst:sg:nom:f 1
pomarańczowa pomarańczowy adj:sg:nom:f:pos 4
polecam polecać fin:sg:pri:imperf 2
produkty produkt subst:pl:acc:m3 1
tej ten adj:sg:gen:f:pos 1
firmy firma subst:sg:gen:f 4
" " " "
prowadzące prowadzić pact:pl:acc:m3:imperf:aff 11
do do prep:gen <<<
upiększania upiększać ger:sg:gen:n:imperf:aff 1
sylwetki sylwetka subst:sg:gen:f 4
i i c X
jej on ppron3:sg:gen:f:ter:akc:npraep X
konturów kontur subst:pl:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Chodziło chodzić praet:sg:n:imperf 13
mi ja ppron12:sg:dat:m1:pri:nakc X
o o prep:acc <<<
pewne pewien adj:pl:acc:f:pos 1
dane dana subst:pl:acc:f 1
" " " "
co co comp comp
do do prep:gen <<<
nieobecności nieobecność subst:sg:gen:f 1
studentów student subst:pl:gen:m1 1
właśnie właśnie qub X
w w prep:loc:nwok <<<
związku związek subst:sg:loc:m3 3
z z prep:inst:nwok <<<
tym ten adj:sg:inst:m3:pos 1
marcem marzec subst:sg:inst:m3 1
" " " "
wiosną wiosna subst:sg:inst:f 1
i i c X
tak tak adv:pos X
dalej daleko adv:com 8
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Dostawy dostawa subst:pl:nom:f 1
mięsa mięso subst:sg:gen:n 1
mrożonego mrozić ppas:sg:gen:n:imperf:aff 3
w w prep:loc:nwok <<<
tym ten adj:sg:loc:m3:pos 1
czasie czas subst:sg:loc:m3 1
stanowią stanowić fin:pl:ter:imperf 1
około około qub X
50 50 num:pl:acc:m3:rec X
% % subst:sg:nom:m3 X
ogólnych ogólny adj:pl:gen:f:pos 3
dostaw dostawa subst:pl:gen:f 1
mięsa mięso subst:sg:gen:n 1
do do prep:gen <<<
detalu detal subst:sg:gen:m3 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
A a c X
wszystko wszystko subst:sg:nom:n 1
tonie tonąć fin:sg:ter:imperf 5
w w prep:loc:nwok <<<
woalu woal subst:sg:loc:m3 3
niebieskawej niebieskawy adj:sg:gen:f:pos 1
mgły mgła subst:sg:gen:f 1
: : interp <<<
i i c X
słońce słońce subst:sg:nom:n 3
" " " "
i i c X
skalisty skalisty adj:sg:nom:m3:pos 1
" " " "
stromo stromo adv:pos 1
spadający spadać pact:sg:nom:m3:imperf:aff 5
brzeg brzeg subst:sg:nom:m3 3
z z prep:inst:nwok <<<
przybrzeżnymi przybrzeżny adj:pl:inst:f:pos 1
wysepkami wysepka subst:pl:inst:f 1
" " " "
i i c X
wreszcie wreszcie qub 1
ciemnobłękitne ciemnobłękitny adj:sg:nom:n:pos 1
morze morze subst:sg:nom:n 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Nie nie qub X
podzielam podzielać fin:sg:pri:imperf 1
w w prep:loc:nwok <<<
związku związek subst:sg:loc:m3 3
z z prep:inst:nwok <<<
tym to subst:sg:inst:n X
poglądu pogląd subst:sg:gen:m3 1
Autora autor subst:sg:gen:m1 1
glosy glosa subst:sg:gen:f 2
" " " "
że że comp comp
gdyby gdyby comp comp
ustawodawca ustawodawca subst:sg:nom:m1 1
utratę utrata subst:sg:acc:f 1
prawa prawo subst:sg:gen:n 3
do do prep:gen <<<
urlopu urlop subst:sg:gen:m3 1
za za prep:acc <<<
dany dany adj:sg:acc:m3:pos 1
rok rok subst:sg:acc:m3 2
przez przez prep:acc:nwok <<<
pracownika pracownik subst:sg:acc:m1 1
wiązał wiązać praet:sg:m1:imperf 4
z z prep:inst:nwok <<<
sytuacją sytuacja subst:sg:inst:f 1
" " " "
określoną określić ppas:sg:inst:f:perf:aff 1
w w prep:loc:nwok <<<
art artykuł brev:pun 3
. . interp <<<
156 156 adj:sg:loc:m3:pos X
§ § interp <<<
1 1 adj:sg:nom:m3:pos X
k kodeks brev:pun 1
. . interp <<<
p praca brev:pun 1
. . interp <<<
" " " "
znalazło znaleźć praet:sg:n:perf 6
by by qub X
to to subst:sg:nom:n X
"""" """" interp <<<
zapewne zapewne qub X
"""" """" interp <<<
wyraźne wyraźny adj:sg:acc:n:pos 2
odbicie odbicie subst:sg:acc:n 3
w w prep:loc:nwok <<<
tym ten adj:sg:loc:m3:pos 1
przepisie przepis subst:sg:loc:m3 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
połowie połowa subst:sg:loc:f 2
1943 1943 adj:sg:gen:m3:pos X
roku rok subst:sg:gen:m3 2
otrzymano otrzymać imps:perf 2
z z prep:gen:nwok <<<
kraju kraj subst:sg:gen:m3 1
przysłany przysłać ppas:sg:acc:m3:perf:aff 2
przez przez prep:acc:nwok <<<
"""" """" interp <<<
Iko Iko subst:sg:acc:n X
"""" """" interp <<<
5—lampowy 5—lampowy adj:sg:acc:m3:pos X
aparat aparat subst:sg:acc:m3 2
" " " "
który który adj:sg:acc:m3:pos X
ukryto ukryć imps:perf 1
w w prep:loc:nwok <<<
świetlicy świetlica subst:sg:loc:f 3
2 2 adj:sg:gen:m3:pos X
batalionu batalion subst:sg:gen:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Tak tak adv:pos X
dzieje dziać fin:sg:ter:imperf 1
się się qub X
w w prep:loc:nwok <<<
wielu wiele num:pl:loc:f:congr 3
rodzinach rodzina subst:pl:loc:f 4
" " " "
nie nie qub X
tylko tylko qub X
tych ten adj:pl:loc:f:pos 1
ze z prep:gen:wok <<<
społecznego społeczny adj:sg:gen:m3:pos 6
marginesu margines subst:sg:gen:m3 5
" " " "
niestety niestety qub X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Przykładowo przykładowo adv:pos 1
dla dla prep:gen <<<
maszyn maszyna subst:pl:gen:f 1
włókienniczych włókienniczy adj:pl:gen:f:pos 1
udział udział subst:sg:nom:m3 3
ten ten adj:sg:nom:m3:pos 1
wynosi wynosić fin:sg:ter:imperf 6
"14 4" "14 4"
% % subst:sg:nom:m3 X
" " " "
dla dla prep:gen <<<
turbin turbina subst:pl:gen:f 1
wodnych wodny adj:pl:gen:f:pos 4
13 13 num:pl:acc:m3:rec X
% % subst:sg:nom:m3 X
" " " "
wyrobów wyrób subst:pl:gen:m3 1
precyzyjnych precyzyjny adj:pl:gen:m3:pos 3
"11 7" "11 7"
% % subst:sg:nom:m3 X
" " " "
turbin turbina subst:pl:gen:f 1
parowych parowy adj:pl:gen:f:pos 1
"10 8" "10 8"
% % subst:sg:nom:m3 X
" " " "
maszyn maszyna subst:pl:gen:f 1
narzędziowych narzędziowy adj:pl:gen:f:pos 1
"8 5" "8 5"
% % subst:sg:nom:m3 X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Ale ale c X
jeden jeden adj:sg:nom:m1:pos 3
z z prep:gen:nwok <<<
nich on ppron3:pl:gen:m1:ter:akc:praep X
może móc fin:sg:ter:imperf 1
mieszkać mieszkać inf:imperf 2
w w prep:loc:nwok <<<
jednym jeden adj:sg:loc:m3:pos 1
pokoju pokój subst:sg:loc:m3 1
interp <<<
a a c X
drugi drugi adj:sg:nom:m1:pos 4
" " " "
mając mieć pcon:imperf 4
na na prep:loc <<<
utrzymaniu utrzymanie subst:sg:loc:n 1
np na przykład brev:pun X
. . interp <<<
matkę matka subst:sg:acc:f 1
i i c X
kilkoro kilka numcol:pl:acc:n:rec X
dzieci dziecko subst:pl:gen:n 1
" " " "
może móc fin:sg:ter:imperf 1
mieszkać mieszkać inf:imperf 2
w w prep:loc:nwok <<<
dwóch dwa num:pl:loc:m3:congr X
" " " "
a a c X
nawet nawet qub X
trzech trzy num:pl:loc:m3:congr X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
I i c X
Bóg Bóg subst:sg:nom:m1 1
dał dać praet:sg:m1:perf 4
człowiekowi człowiek subst:sg:dat:m1 3
swój swój adj:sg:acc:m3:pos 2
obraz obraz subst:sg:acc:m3 8
i i c X
podobieństwo podobieństwo subst:sg:acc:n 1
" " " "
i i c X
kobieta kobieta subst:sg:nom:f 1
szuka szukać fin:sg:ter:imperf 2
tego ten adj:sg:gen:m3:pos 1
wyrazu wyraz subst:sg:gen:m3 1
w w prep:loc:nwok <<<
twarzyczce twarzyczka subst:sg:loc:f 1
dziecka dziecko subst:sg:gen:n 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zadanie zadanie subst:sg:nom:n 5
wynikające wynikać pact:sg:nom:n:imperf:aff 1
z z prep:gen:nwok <<<
moralnego moralny adj:sg:gen:m3:pos 3
nakazu nakaz subst:sg:gen:m3 1
miłości miłość subst:sg:gen:f 1
bliźniego bliźni subst:sg:gen:m1 1
" " " "
który który adj:sg:nom:m1:pos X
w w prep:loc:nwok <<<
udręce udręka subst:sg:loc:f 1
konania konanie subst:sg:gen:n 2
w w prep:acc:nwok <<<
sposób sposób subst:sg:acc:m3 1
szczególny szczególny adj:sg:acc:m3:pos 1
potrzebuje potrzebować fin:sg:ter:imperf 3
umocnienia umocnić ger:sg:gen:n:perf:aff 5
wiary wiara subst:sg:gen:f 2
i i c X
nadziei nadzieja subst:sg:gen:f 1
w w prep:acc:nwok <<<
miłosierdzie miłosierdzie subst:sg:acc:n 1
Chrystusa Chrystus subst:sg:gen:m1 1
" " " "
w w prep:acc:nwok <<<
potęgę potęga subst:sg:acc:f 1
Jego on ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep X
krzyżowej krzyżowy adj:sg:gen:f:pos 1
zbawczej zbawczy adj:sg:gen:f:pos X
ofiary ofiara subst:sg:gen:f 5
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
1997 1997 adj:sg:loc:m3:pos X
roku rok subst:sg:loc:m3 2
zachorowało zachorować praet:sg:n:perf 1
około około qub X
11 11 num:pl:nom:m3:rec X
tys tysiąc brev:pun 1
. . interp <<<
kobiet kobieta subst:pl:gen:f 1
" " " "
z z prep:gen:nwok <<<
tego to subst:sg:gen:n X
około około qub X
6 6 num:pl:nom:m3:rec X
tys tysiąc brev:pun 1
. . interp <<<
zmarło zemrzeć praet:sg:n:perf 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Wieczorem wieczór subst:sg:inst:m3 3
w w prep:loc:nwok <<<
Tucholskim tucholski adj:sg:loc:m3:pos 1
Ośrodku ośrodek subst:sg:loc:m3 2
Kultury kultura subst:sg:gen:f 8
podczas podczas prep:gen <<<
koncertu koncert subst:sg:gen:m3 1
noworocznego noworoczny adj:sg:gen:m3:pos 1
zagranego zagrać ppas:sg:gen:m3:perf:aff 3
przez przez prep:acc:nwok <<<
orkiestrę orkiestra subst:sg:acc:f 1
Mirosława Mirosław subst:sg:gen:m1 X
Pałczyńskiego Pałczyński subst:sg:gen:m1 X
przeprowadzono przeprowadzić imps:perf 2
aukcję aukcja subst:sg:acc:f 1
gadżetów gadżet subst:pl:gen:m3 1
WOŚP WOŚP subst:sg:gen:f X
" " " "
a a c X
w w prep:loc:nwok <<<
bydgoskim bydgoski adj:sg:loc:n:pos 3
radiu radio subst:sg:loc:n 1
PiK PiK subst:sg:nom:m2 X
przez przez prep:acc:nwok <<<
kilka kilka num:pl:acc:f:rec X
godzin godzina subst:pl:gen:f 3
licytowano licytować imps:imperf 1
tucholskie tucholski adj:pl:acc:n:pos 1
złote złoty adj:pl:acc:n:pos 1
i i c X
srebrne srebrny adj:pl:acc:n:pos 1
serduszka serduszko subst:pl:acc:n 4
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Jeśli jeśli comp comp
śledczy śledczy subst:pl:nom:m1 X
dopatrzyli dopatrzyć praet:pl:m1:perf 1
by by qub X
się się qub X
karalnych karalny adj:pl:gen:n:pos 1
uchybień uchybienie subst:pl:gen:n 1
" " " "
to to c X
konsekwencje konsekwencja subst:pl:acc:f 2
mogli móc praet:pl:m1:imperf 2
ponieść ponieść inf:perf 2
nie nie c X
tylko tylko c X
drwale drwal subst:pl:nom:m1 1
" " " "
ale ale c X
i i c X
urzędnik urzędnik subst:sg:nom:m1 1
tucholskiego tucholski adj:sg:gen:m3:pos 1
magistratu magistrat subst:sg:gen:m3 2
" " " "
który który adj:sg:nom:m1:pos X
zlecił zlecić praet:sg:m1:perf 1
wycinkę wycinka subst:sg:acc:f 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Mam mieć fin:sg:pri:imperf 4
nadzieję nadzieja subst:sg:acc:f 1
" " " "
że że comp comp
dzisiejszy dzisiejszy adj:sg:nom:m3:pos 2
numer numer subst:sg:nom:m3 5
się się qub X
paniom pani subst:pl:dat:f 3
sprzedał sprzedać praet:sg:m3:perf 3
"""" """" interp <<<
zaprzątnął zaprzątnąć praet:sg:m3:perf 1
głowę głowa subst:sg:acc:f 7
"""" """" interp <<<
ale ale c X
i i c X
pomógł pomóc praet:sg:m3:perf:nagl 1
w w prep:loc:nwok <<<
walce walka subst:sg:loc:f 2
z z prep:inst:nwok <<<
kompleksami kompleks subst:pl:inst:m3 1
swojej swój adj:sg:gen:f:pos 2
figury figura subst:sg:gen:f 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zdarzyło zdarzyć praet:sg:n:perf 1
się się qub X
to to subst:sg:nom:n X
19 19 adj:sg:gen:m3:pos X
lutego luty subst:sg:gen:m3 1
br bieżący rok brev:pun X
. . interp <<<
w w prep:loc:nwok <<<
obecności obecność subst:sg:loc:f 1
Kuratora kurator subst:sg:gen:m1 1
Oświaty oświata subst:sg:gen:f 2
" " " "
który który adj:sg:nom:m1:pos X
współfinansował współfinansować praet:sg:m1:imperf 1
budowę budowa subst:sg:acc:f 1
obiektu obiekt subst:sg:gen:m3 1
" " " "
władz władza subst:pl:gen:f 1
gminy gmina subst:sg:gen:f 1
" " " "
radnych radny subst:pl:gen:m1 1
" " " "
oczywiście oczywiście qub X
dyrekcji dyrekcja subst:sg:gen:f 1
szkoły szkoła subst:sg:gen:f 2
z z prep:inst:nwok <<<
Haliną Halina subst:sg:inst:f X
Rogalską Rogalska subst:sg:inst:f X
na na prep:loc <<<
czele czoło subst:sg:loc:n 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
W w prep:loc:nwok <<<
Warszawie Warszawa subst:sg:loc:f 1
obok obok prep:gen <<<
kół koło subst:pl:gen:n 3
NZR NZR subst:sg:gen:m3 X
" " " "
utworzonych utworzyć ppas:pl:gen:n:perf:aff 2
w w prep:loc:nwok <<<
oparciu oparcie subst:sg:loc:n 1
o o prep:acc <<<
TON TON subst:sg:acc:f X
i i c X
Towarzystwo towarzystwo subst:sg:acc:n 2
Tajnego tajny adj:sg:gen:n:pos 5
Nauczania nauczanie subst:sg:gen:n 3
" " " "
grupujących grupować pact:pl:gen:n:imperf:aff 1
raczej raczej qub X
starszych stary adj:pl:acc:m1:com 8
wiekiem wiek subst:sg:inst:m3 4
robotników robotnik subst:pl:acc:m1 1
początkowo początkowo adv:pos 2
nadal nadal adv 1
samodzielnie samodzielnie adv:pos 3
działał działać praet:sg:m3:imperf 2
Związek związek subst:sg:nom:m3 2
im imienia brev:pun X
. . interp <<<
J J brev:pun X
. . interp <<<
Kilińskiego Kiliński subst:sg:gen:m1 X
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Zabawa zabawa subst:sg:nom:f 1
trwała trwać praet:sg:f:imperf 1
w w prep:acc:nwok <<<
najlepsze najlepsze subst:sg:acc:n X
" " " "
gdy gdy adv X
rozgrzana rozgrzać ppas:sg:nom:f:perf:aff 1
i i c X
zmęczona zmęczyć ppas:sg:nom:f:perf:aff 1
tańcem taniec subst:sg:inst:m3 2
Agnieszka Agnieszka subst:sg:nom:f X
zapytała zapytać praet:sg:f:perf 1
Tomasza Tomasz subst:sg:acc:m1 X
: : interp <<<
- - interp <<<
Może może qub X
wrócimy wrócić fin:pl:pri:perf 1
już już qub X
do do prep:gen <<<
miasta miasto subst:sg:gen:n 1
? ? interp <<<
& \&\ interp <<<
Gmina gmina subst:sg:nom:f 2
Miejska miejski adj:sg:nom:f:pos 3
Dynów Dynów subst:sg:nom:m3 1
ogłasza ogłaszać fin:sg:ter:imperf 1
przetarg przetarg subst:sg:acc:m3 1
na na prep:acc <<<
budowę budowa subst:sg:acc:f 1
kanalizacji kanalizacja subst:sg:gen:f 1
sanitarnej sanitarny adj:sg:gen:f:pos X
przy przy prep:loc <<<
ul ulica brev:pun 1
. . interp <<<
Podgórskiej Podgórski adj:sg:loc:f:pos X
w w prep:loc:nwok <<<
Dynowie Dynów subst:sg:loc:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Bazę baza subst:sg:acc:f 7
danych dana subst:pl:gen:f 1
można można pred X
przeszukiwać przeszukiwać inf:imperf 1
według według prep:gen <<<
nazwy nazwa subst:sg:gen:f 1
placówki placówka subst:sg:gen:f 1
" " " "
regionu region subst:sg:gen:m3 1
" " " "
miasta miasto subst:sg:gen:n 1
" " " "
typu typ subst:sg:gen:m3 1
kursu kurs subst:sg:gen:m3 5
" " " "
jakiego jaki adj:sg:gen:m3:pos 1
potrzebujemy potrzebować fin:pl:pri:imperf 3
( ( interp <<<
np na przykład brev:pun X
. . interp <<<
Business business subst:sg:nom:m3 X
English English subst:sg:nom:m3 X
" " " "
przygotowanie przygotować ger:sg:nom:n:perf:aff 3
do do prep:gen <<<
egzaminów egzamin subst:pl:gen:m3 1
z z prep:inst:nwok <<<
certyfikatem certyfikat subst:sg:inst:m3 1
uniwersytetu uniwersytet subst:sg:gen:m3 1
Cambridge Cambridge subst:sg:gen:m3 X
) ) interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Dużo dużo adv:pos 5
ryzykuje ryzykować fin:sg:ter:imperf 2
" " " "
ale ale c X
jak jak adv X
już już qub X
przejdzie przejść fin:sg:ter:perf 2
po po prep:loc <<<
linie lina subst:sg:loc:f 1
" " " "
to to c X
czeka czekać fin:sg:ter:imperf 5
go on ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep X
nagroda nagroda subst:sg:nom:f 1
: : interp <<<
"""" """" interp <<<
panienki panienka subst:pl:nom:f 5
" " " "
alkohol alkohol subst:sg:nom:m3 1
" " " "
zabawa zabawa subst:sg:nom:f 2
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Chodzi chodzić fin:sg:ter:imperf 13
mi ja ppron12:sg:dat:m1:pri:nakc X
o o prep:acc <<<
ludzi człowiek subst:pl:acc:m1 1
" " " "
dzięki dzięki prep:dat <<<
którym który adj:pl:dat:m1:pos X
mogł móc praet:sg:m1:imperf:agl 1
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
osiągnąć osiągnąć inf:perf 1
to to subst:sg:acc:n X
" " " "
co co subst:sg:acc:n X
osiągnął osiągnąć praet:sg:m1:perf 1
em być aglt:sg:pri:imperf:wok 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Na na prep:acc <<<
pewno pewno adv:pos 1
istnieją istnieć fin:pl:ter:imperf 1
kobiety kobieta subst:pl:nom:f 1
" " " "
dla dla prep:gen <<<
których który adj:pl:gen:f:pos X
samotność samotność subst:sg:nom:f 1
jest być fin:sg:ter:imperf 3
stanem stan subst:sg:inst:m3 1
upragnionym upragniony adj:sg:inst:m3:pos 1
" " " "
wymarzonym wymarzony adj:sg:inst:m3:pos 1
i i c X
którego który adj:sg:gen:m3:pos X
wcale wcale adv 1
nie nie qub X
zamierzają zamierzać fin:pl:ter:imperf 1
zmieniać zmieniać inf:imperf 2
" " " "
ale ale c X
nie nie qub X
o o prep:loc <<<
nich on ppron3:pl:loc:f:ter:akc:praep X
jest być fin:sg:ter:imperf 3
ten ten adj:sg:nom:m3:pos 1
tekst tekst subst:sg:nom:m3 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Dwie dwa num:pl:acc:f:congr X
minuty minuta subst:pl:acc:f 4
po po prep:loc <<<
wszystkim wszystko subst:sg:loc:n 1
myślisz myśleć fin:sg:sec:imperf 1
: : interp <<<
"""" """" interp <<<
To to pred X
jest być fin:sg:ter:imperf 4
ten ten adj:sg:nom:m3:pos 1
rodzaj rodzaj subst:sg:nom:m3 1
seksu seks subst:sg:gen:m3 1
" " " "
o o prep:loc <<<
którym który adj:sg:loc:m3:pos X
robią robić fin:pl:ter:imperf 2
filmy film subst:pl:acc:m3 1
i i c X
piszą pisać fin:pl:ter:imperf 3
w w prep:loc:nwok <<<
książkach książka subst:pl:loc:f 1
! ! interp <<<
"""" """" interp <<<
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Potem potem adv 1
zwykła zwykły adj:sg:nom:f:pos 1
dziennikarska dziennikarski adj:sg:nom:f:pos 1
robota robota subst:sg:nom:f 4
: : interp <<<
zbieranie zbierać ger:sg:nom:n:imperf:aff 2
informacji informacja subst:sg:gen:f 1
" " " "
spotkania spotkanie subst:pl:nom:n 6
" " " "
rozmowy rozmowa subst:pl:nom:f 1
przez przez prep:acc:nwok <<<
telefon telefon subst:sg:acc:m3 1
i i c X
konferencje konferencja subst:pl:nom:f 1
prasowe prasowy adj:pl:nom:f:pos 3
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Podczas podczas prep:gen <<<
rejestracji rejestracja subst:sg:gen:f 2
należy należeć fin:sg:ter:imperf 1
też też qub X
ustalić ustalić inf:perf 1
hasło hasło subst:sg:acc:n 2
" " " "
dzięki dzięki prep:dat <<<
któremu który adj:sg:dat:n:pos X
będzie być bedzie:sg:ter:imperf XF
można można pred X
zalogować zalogować inf:perf 1
się się qub X
na na prep:loc <<<
danym dany adj:sg:loc:n:pos 1
forum forum subst:sg:loc:n 5
" " " "
używając używać pcon:imperf 1
jako jako c X
loginu login subst:sg:gen:m3 1
wymyślonej wymyślić ppas:sg:gen:f:perf:aff 1
dla dla prep:gen <<<
siebie siebie siebie:gen X
nazwy nazwa subst:sg:gen:f 1
uczestnika uczestnik subst:sg:gen:m1 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Taka taki adj:sg:nom:f:pos 1
forma forma subst:sg:nom:f 8
publikacji publikacja subst:sg:gen:f 1
wynikała wynikać praet:sg:f:imperf 2
po po prep:loc <<<
części część subst:sg:loc:f 1
z z prep:gen:nwok <<<
objętości objętość subst:sg:gen:f 2
publikowanego publikować ppas:sg:gen:m3:imperf:aff 1
materiału materiał subst:sg:gen:m3 2
" " " "
ale ale c X
trzeba trzeba pred 2
przyznać przyznać inf:perf 1
" " " "
że że comp comp
kierowali kierować praet:pl:m1:imperf 2
śmy być aglt:pl:pri:imperf:nwok 1
się się qub X
przede przed prep:inst:wok <<<
wszystkim wszystko subst:sg:inst:n 1
wygodą wygoda subst:sg:inst:f 2
użytkowania użytkowanie subst:sg:gen:n 2
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Języka język subst:sg:gen:m3 1
angielskiego angielski adj:sg:gen:m3:pos 3
uczy uczyć fin:sg:ter:imperf 1
niezastąpiony niezastąpiony adj:sg:nom:m1:pos 1
Profesor profesor subst:sg:nom:m1 3
Henry Henry subst:sg:nom:m1 X
" " " "
który który adj:sg:nom:m1:pos X
tym ten adj:sg:inst:m3:pos 1
razem raz subst:sg:inst:m3 3
postawił postawić praet:sg:m1:perf 13
sobie siebie siebie:dat X
za za prep:acc <<<
zadanie zadanie subst:sg:acc:n 5
pomoc pomoc subst:sg:acc:f 1
w w prep:loc:nwok <<<
przygotowaniu przygotować ger:sg:loc:n:perf:aff 3
do do prep:gen <<<
matury matura subst:sg:gen:f 1
" " " "
egzaminów egzamin subst:pl:gen:m3 1
i i c X
rozmów rozmowa subst:pl:gen:f 1
kwalifikacyjnych kwalifikacyjny adj:pl:gen:f:pos 1
. . interp <<<
& \&\ interp <<<
Rozwiązania rozwiązanie subst:pl:acc:n 8
powyższych powyższy adj:pl:gen:m3:pos 1
problemów problem subst:pl:gen:m3 1
opracowano opracować imps:perf 1
już już qub X
kilkadziesiąt kilkadziesiąt num:pl:acc:m3:rec X
lat rok subst:pl:gen:m3 2
temu temu prep:acc <<<
" " " "
ale ale c X
dopiero dopiero qub X
niedawno niedawno adv:pos 1